Икона Божией Матери «Благодатное Небо»

6 / 19 Марта
17 / 30 Июня (57-й день после Пасхи)

Чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая «Бла­го­дат­ное Небо», на­хо­дит­ся в ико­но­ста­се Мос­ков­ско­го Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра Крем­ля по ле­вую сто­ро­ну от цар­ских врат.

Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, дер­жа­щая на ру­ках Пред­веч­но­го Мла­ден­ца, изо­бра­же­на в пол­ный рост и в окру­же­нии яр­ко-крас­ной ман­дор­лы с ис­хо­дя­щи­ми от нее си­я­ю­щи­ми лу­ча­ми. Этот об­раз име­ет так­же на­име­но­ва­ние «Что Тя на­ре­чем?», про­ис­хо­дя­щее из тек­ста Бо­го­ро­дич­на 1-го ча­са, на­чер­тан­но­го по краю си­я­ния, ис­хо­дя­ще­го от Бо­жи­ей Ма­те­ри: «Что Тя на­ре­чем, о, Бла­го­дат­ная? Небо, яко вос­си­я­ла еси Солн­це Прав­ды; рай, яко про­зяб­ла еси Цвет нетле­ния; Де­ву, яко пре­бы­ла еси нетлен­на; Чи­стую Ма­терь, яко име­ла еси на свя­тых Тво­их объ­я­ти­ях Сы­на, всех Бо­га. То­го мо­ли спа­сти­ся ду­шам на­шим».

Ико­но­гра­фи­че­ское изо­бра­же­ние Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, под но­га­ми Ко­то­рой пер­во­на­чаль­но был изо­бра­жен лун­ный серп, ил­лю­стри­ру­ет сло­ва От­кро­ве­ния Иоан­на Бо­го­сло­ва: И яви­лось на небе ве­ли­кое зна­ме­ние: же­на, об­ле­чен­ная в солн­це; под но­га­ми ее лу­на, и на гла­ве ее ве­нец из две­на­дца­ти звезд... И ро­ди­ла она мла­ден­ца му­же­ско­го по­ла, ко­то­ро­му над­ле­жит па­сти все на­ро­ды жез­лом же­лез­ным; и вос­хи­ще­но бы­ло ди­тя ее к Бо­гу и пре­сто­лу Его (Откр.12:1, 5).

Су­ще­ству­ет пре­да­ние, что этот об­раз на­хо­дил­ся ра­нее в Смо­лен­ске и в XIV ве­ке был пе­ре­ве­зен в Моск­ву до­че­рью ли­тов­ско­го кня­зя Ви­то­вта Со­фи­ей, ко­гда она ста­ла су­пру­гой Мос­ков­ско­го кня­зя Ва­си­лия Дмит­ри­е­ви­ча (1389–1425), вме­сте со мно­ги­ми дру­ги­ми древни­ми ико­на­ми, при­слан­ны­ми из Кон­стан­ти­но­по­ля (как сле­ду­ет из за­пи­си в Тро­иц­кой ле­то­пи­си за 1398 г.). Об этом ста­ло из­вест­но в 1853 го­ду, ко­гда во вре­мя по­нов­ле­ния ико­но­ста­са Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра мит­ро­по­лит Фила­рет (Дроз­дов) рас­по­ря­дил­ся со­брать ис­то­ри­че­ские све­де­ния о чу­до­твор­ном об­ра­зе. В несо­хра­нив­шей­ся опи­си XVII в. Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра ука­зы­ва­лось, что об­раз яв­ля­ет­ся спис­ком с на­хо­див­шей­ся в со­бо­ре древ­ней ико­ны, сде­лан­ным ма­сте­ра­ми Ору­жей­ной па­ла­ты по ука­зу ца­ря Фе­о­до­ра Алек­се­е­ви­ча.

Об­раз Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы «Бла­го­дат­ное Небо», пре­бы­ва­ю­щий в на­сто­я­щее вре­мя в мест­ном ря­ду ико­но­ста­са Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра, был ис­пол­нен цар­ски­ми ико­но­пис­ца­ми при со­зда­нии но­во­го ико­но­ста­са в 1678–1680 го­дах и по­ме­щен в се­реб­ря­ный че­кан­ный оклад с над­пи­са­ни­ем тек­ста Бо­го­ро­дич­на. Укра­ден­ный в 1812 го­ду ста­рый оклад был за­ме­нен но­вым в 1815 го­ду. В 1916 г. чу­до­твор­ная ико­на бы­ла укра­ше­на се­реб­ря­ной ри­зой и на­клад­ны­ми се­реб­ря­ны­ми хе­ру­ви­ма­ми на по­лях, ко­то­рые до на­ше­го вре­ме­ни не со­хра­ни­лись.

Про­то­тип ико­но­гра­фи­че­ско­го изо­бра­же­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри, по­явив­ший­ся в Гер­ма­нии в XV ве­ке и по­лу­чив­ший ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в за­пад­ном ис­кус­стве, в XVII ве­ке через Укра­и­ну, Бе­ло­рус­сию и Лит­ву по­пал в Рос­сию.

В на­ча­ле XX ве­ка по бла­го­сло­ве­нию свя­то­го пра­вед­но­го Иоан­на Крон­штадт­ско­го был сде­лан спи­сок с ико­ны «Бла­го­дат­ное Небо» для риз­ни­цы хра­ма Ва­у­лов­ско­го Успен­ско­го ски­та Ро­ма­но­во-Бо­ри­со­глеб­ско­го уез­да в Яро­слав­ской гу­бер­нии. В на­сто­я­щее вре­мя он пре­бы­ва­ет в Вос­кре­сен­ском со­бо­ре г. Ту­та­е­ва Яро­слав­ской об­ла­сти.

Дру­гой спи­сок с чу­до­твор­но­го об­ра­за по­ме­щен в хра­ме Рас­пя­тия Хри­сто­ва Боль­шо­го Кремлев­ско­го двор­ца.

Во 2-й по­ло­вине XIX — на­ча­ле XX ве­ка празд­но­ва­ние иконе со­вер­ша­лось два ра­за в год: 6 мар­та и в Неде­лю Всех свя­тых. По пят­ни­цам по­сле Ли­тур­гии пе­ред об­ра­зом со­вер­шал­ся мо­ле­бен с ака­фи­стом и во­до­освя­ще­ни­ем.

Молитвы

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее «Благодатное Небо» глас 6

Что Тя наречем, о, Благодатная?/ Небо – яко возсияла еси Солнце Правды;/ рай – яко прозябла еси Цвет нетления;/ Деву – яко пребыла еси нетленна;/ Чистую Матерь – яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога./ Того моли спастися душам нашим.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее «Благодатное Небо» глас 6

Не имамы иныя помощи,/ не имамы иныя надежды,/ разве Тебе, Владычице,/ Ты нам помози,/ на Тебе надеемся/ и Тобою хвалимся,/ Твои бо есмы раби,/ да не постыдимся.

Молитва Божией Матери пред иконой Ее «Благодатное Небо»

Что Тя наречем, о, Благодатная Богомати Богоотроковице, Пренепорочная Марие? Киими песнопении возвеличим Тя, возвеличенную Небом и землею, Ангелами и человеки? Явися бо на Тебе неслышанное от века на земли и несведомое Ангелами на Небеси таинство, паче ума и слова, вочеловечения Бога Слова, рожденнаго съискони от Безначальнаго Отца без матери и воплощеннаго в Твоей утробе и с нетленною печатию девства Твоего родившагося. О, чудо всех древних и новых чудес! Непреложное слово Самаго Бога о победоносном семени жены исполнися и совершися в Безмужней Деве. О, неизмеримая глубина премудрости и величия Божия! Киими имены наречем Тя, о, Невеста Неневестная? Зарею ли наречем Тя восходящаго на небе солнца? Но Ты - самое Небо, из Тебе бо возсия Солнце Правды - Христос Бог наш, Спаситель грешных. Именуем ли Тя вратами, вводящими в потерянный прародителями рай, обиловавший всеми благами? Но Ты Сама еси благодатный рай, произрастившая Цвет нетления, врачующий и отгоняющий смердение греха и зловоние прародительскаго тления. Наречем ли Тя юною Непорочною Девою, не познавшей брака? Но Ты и до старости пребыла Неискусобрачною и девственною до рождения, и в рождении, и по рождении Сына пребыла еси. Наименуем ли Тя Чистою и Святою Мариею, превозшедшею Своею чистотою всех матерей и праматерей? Но Ты не токмо родила Того Младенца Христа, но и носила Его при Своих персех и питала Твоим матеро девственным млеком, Того, Иже питает всякое создание, Емуже со страхом и трепетом предстоят Небесныя силы и Его же хвалит всякое дыхание и тварь. О, воистинну Ты дивная еси в женах, чудная в девах, неподражаемая в матерех! К Тебе пред Твоим Божественным ликом припадаем и пред Твоими святыми стопами повергаем и слагаем все наши мысли, желания, намерения и чувства. Освяти их Твоим Богоматерним призрением и вознеси их, яко жертву нашего смиреннаго сердца, яко малоценную лепту нашей духовной нищеты, к Престолу Сына Твоего, Спасителя нашего, да имиже весть судьбами управит наш путь ко спасению и наследию Царствия Его, не имущаго конца во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Благодатное Небо»

Кондак 1

Избранней от всех родов Божией Матери и Царице, Благодатным Небом нами именуемой, телу нашему и душам спасение подающей, благодарственное приносим пение, Богородительнице. Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, от всяких нас бед и грехов свободи, да зовем Ти:

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Икос 1

Ангели и праведных души удивишася, егда предстала еси пред Сыном Твоим и Богом и многим молением ходатайствовала о людех, во гресех пребывающих. Мы же, очима веры толикое Твое благоутробие зряще, со умилением взываем Тебе сице:

Радуйся, молитвы всех христиан приемлющая; радуйся, и самых отчаянных грешников моления не отвергающая.

Радуйся, к Сыну Твоему о них предстательствующая; радуйся, нечаянную радость спасения им подающая.

Радуйся, предстательством Твоим весь мир спасающая; радуйся, вся наша печали утоляющая.

Радуйся, житие наше добре устрояющая; радуйся, избавление от грехов всем человеком принесшая.

Радуйся, Радость всему миру родившая; радуйся, еже како ни единаго же научившая.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 2

Видящи Пречистая люди грешныя, с верою и упованием пред честною Ея иконою долу повергающихся и слезно молящихся о гресех своих, внят молению их, да вси, зряще Матернее Ея милосердие, на небеси и на земли вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум человеческий воистину превосходит любовь Твоя к роду христианскому, о немже молишися Сыну Твоему и Богу, мы же, зряще Тя, неотступную Предстательницу за нас грешных, со слезами вопием Ти:

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго, от Бога нам дарованная; радуйся, Путеводительнице наша, к небесному отечеству нас возводящая.

Радуйся, верных ограждение и прибежище; радуйся, помоще призывающих имя Твое святое.

Радуйся, презренных и отверженных от рова погибели исхищающая; радуйся, тех на путь правый обращающая.

Радуйся, непрестанное уныние и мрак душевный отгоняющая; радуйся, оставленных врачми на Свои всемощнеи руце приемлющая.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 3

Сила благодати преизобилова тамо, идеже умножися грех, да радуются на небеси вси ангели о грешницех кающихся, поюще пред престолом Божиим: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи к роду христианскому Матернее милосердие, всем, с верою и упованием прибегающим к Тебе, подаеши руку помощи, Владычице, да вси единым сердцем и единеми усты славословие Тебе приносят сицевое:

Радуйся, яко Тобою к нам нисходит Божие благоволение; радуйся, яко во всех бедах и обстояниих наших приносиши Сыну Твоему усердныя о нас молитвы.

Радуйся, яко наша молитвы приятными Богу соделоваеши; радуйся, яко от видимых врагов нас избавляеши.

Радуйся, яко сердца злых человек умягчаеши; радуйся, яко от клеветы, досаждения и укорения нас изъимаеши.

Радуйся, яко Тобою вся благая желания наша исполняются; радуйся, яко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 4

Пред честною иконою Твоею, Царице Небесная, склоняем колена душ и телес наших и со умилением дерзновенно молимся Ти: спаси нас, о, Мати милосердия, да не погибнем до конца во гресех наших; Ты бо еси всем грешником едина надежда и прибежище: преклонися убо на милость, благая Мати, и умоли о нас Сына Твоего и Творца нашего, да непрестанно зовем Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше небожителие, яко молитвами Твоими пред Сыном Твоим прощение грехов и спасение на земли сущим грешником даруются, прославляют Тя, благосердную Царицу небесе и земли. И мы, грешнии, уведевше таковое Твое заступление о нас, грешных, недоумеваем, како благохвалити Тя возможем по достоянию, и от глубины сердца нашего умиленно воспеваем Ти сице:

Радуйся, Споручнице спасения грешных; радуйся, Взыскание погибших.

Радуйся, нечаянная грешных Радосте; радуйся, падших востание.

Радуйся, Предстательнице к Богу, мир от бед спасающая; радуйся, яко гласа молитв Твоих беси трепещут.

Радуйся, яко ангели сему радуются; радуйся, яко и нас, земнородных, сила молитв Твоих веселия исполняет.

Радуйся, яко теми от тины грехов нас изъимаеши; радуйся, яко пламень страстей наших угашаеши.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 5

Боготечную звезду чудотворную икону Матере Твоея показал еси нам, Господи, ибо, взирающе на образ Ея телесныма очима, умом и сердцем к Первообразней возвышаемся, и Ею к Тебе востекаем, поюще: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше ангели, хранителие христиан, яко Божия Матерь споспешествует им в наставлении тех, заступлении и спасении, потщашася сице возопити Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим:

Радуйся, с Сыном Твоим и Богом вечно царствующая; радуйся, Ему всегда о роде христианском моления приносящая.

Радуйся, в христианстей вере и благочестии Наставнице; радуйся, уповающим на Тя непостыдный конец жизни дарующая.

Радуйся, Матерним Твоим предстательством от вечнаго мучения нас избавляющая; радуйся, ходатайством к Сыну Твоему жизни вечныя сподобляющая.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 6

Дивная дела милосердия Твоего, людем явленная, предаде писмени святитель Димитрий Ростовский в научение и утешение всем верным, да и тии, во гресех, бедах, скорбех и озлоблении суще, на всяк день пред честным Твоим образом, Благодатное Небо именуемым, колена преклоняют и, избывше бед, печалей и напастей, вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия нам, яко пресветлая заря, чудотворная икона Твоя, Богомати, прогоняющи тьму бед и скорбей от всех с любовию вопиющих Ти сице:

Радуйся, Целительнице наша в болезнех телесных; радуйся, благая Утешительнице в печалех наших душевных.

Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая; радуйся, ненадеющихся несумненною надеждою возвеселяющая.

Радуйся, алчущих Питательнице; радуйся, нагих одеяние.

Радуйся, вдов Утешительнице; радуйся, безматерних сирот незримая Воспитательнице.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 7

Хотя Законодавец правосудный Господь Сам быти закона исполнитель и явити милосердия Своего бездну, преклонися на усердное моление Твое, Преблагословенная Мати Дево, о людех во гресех пребывающих и милостей Божиих чающих, глаголя: Закон повелевает, да сын чтит матерь. Аз Сын Твой, Ты же Мати Моя, Аз Тя должен чтити, послушая Твоего моления, буди убо, яко же хощеши. О нихже молишися — прощаются им греси Тебе ради. Мы же, видяще таковую силу молитвы Ходатаицы нашея о прощении согрешений наших, прославим милосердие и неизреченное благоутробие Ея, зовуще: Аллилуиа.

Икос 7

Новое дивное и славное знамение всем верным явися, яко не токмо Матери Твоея, но и пречистому Ея лику, на дске изображенному, силу чудотворения даровал еси, Господи; сему таинству дивящеся, во умилении сердца вопием к Ней таковая:

Радуйся, премудрости и благости Божия откровение; радуйся, веры утверждение.

Радуйся, благодати явление; радуйся, душеполезных знаний дарование.

Радуйся, слово премудрости просящим дарующая; радуйся, несмысленных разумными соделовающая.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 8

Видяще славная дела и многразличную премудрость Божию в мире и жизни нашей, предстательством Твоим пред Богом над нами совершающаяся, о, Небо благодатное, Пречистая Владычице, устранимся земныя суеты и излишних житейских попечений, и ум и сердце наше на небеса возведем, поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся в вышних пребываеши, и нижних никакоже отступила еси, премилосердная Царице небесе и земли. Аще бо по успении Твоем и взошла еси на небеса с пречистою Твоею плотию, обаче и грешныя земли не оставила еси, являющися причастница промышления Сына Твоего о роде христианском, сего ради Тя по долгу ублажаем:

Радуйся, сиянием пречистыя души Твоея всю землю просветившая; радуйся, чистотою телесе Твоего вся небеса возвеселившая.

Радуйся, о всем мире усердная Предстательнице; радуйся, всех нас при Кресте Сына Твоего усыновившая.

Радуйся, всегда Матернюю любовь к нам являющая; радуйся, в скорбех утешающая.

Радуйся, всех даров духовных и телесных независтная подательнице; радуйся, благ временных и вечных Ходатаице.

Радуйся, двери царствия Христова верным отверзающая; радуйся, и на земли чистаго веселия сердца наша исполняющая.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 9

Все естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи, яко толико твердую и теплую Заступницу и Помощницу роду христианскому даровал еси, нам невидимо спребывающу, слышащу же Тебе поющих: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство человеческое не возможет по достоянию благохвалити Тя, Пресвятая Богородице, и воспети неисчетная чудеса Твоя, от иконы Твоея являемая, имиже православныя люди от бед, напастей и всякаго зла сохраняеши. Мы же, добре ведуще о многих чудотворных явлениих Твоего честнаго лика бывших и поклонением ему потребная ко временней и вечней жизни приемлюще, с веселием Богородице взываем:

Радуйся, яко от священнаго лика Твоего чудеса деются; радуйся, яко утаися премудрость и благодать сия от мудрых и разумных века сего.

Радуйся, яко открыся та младенцем в вере; радуйся, яко прославляющих Тя прославляеши.

Радуйся, яко отвергающих Тя пред всеми посрамляеши; радуйся, яко от всякаго зла прибегающих к Тебе избавляеши.

Радуйся, яко вся болезни человеческия душевныя и телесныя милостивно врачуеши; радуйся, яко праведный гнев Божий на нас Твоим молением скоро утоляеши.

Радуйся, яко Ты еси тихое пристанище всем с верою к Тебе притекающим; радуйся, кораблю хотящих спастися.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 10

Спасти хотяще души своя от вечныя смерти, мы, недостойная чада Твоя, преклоньше колена своя пред пречистым Твоим образом, молим Тя, Небесная Царице и милосердная Мати спасения нашего: сотвори нас причастники вечнаго блаженства в Небесном Царствии Сына Твоего, поющих Спасителю Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена необоримая и пристанище небурное Ты еси, Богородице Дево, всем к Тебе притекающим, темже и нас огради и покрый от всех враг видимых и невидимых, да с верою и умилением поклоняющеся пречестней и цельбоносней иконе Твоей, радостно вопием Ти:

Радуйся, сохраняти и спасати всех призывающих Тя обещавшая; радуйся, к Сыну Твоему и Богу молитвы верных приносящая.

Радуйся, и Сама непрестанно у престола Его молящаяся о нас; радуйся, благодать Твоим иконам даровавшая.

Радуйся, всю вселенную лучами тех озаряющая; радуйся, рода христианскаго похвало и непостыдное упование.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 11

Пение всеумиленное приносяще Ти, недостоинии, просим Тебе, Дево Богородице: не презри гласа рабов Твоих, к Тебе бо в напастех и скорбех прибегаем и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем, поюще: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарная свеща сущим во тьме греха и юдоли плача явися предивная икона Твоя, Пречистая Владычице: всем бо притекающим к ней струи исцелений изливает и чудес зарями сердца верных веселит, подвизающи взывати сице:

Радуйся, Божественный Свет неизреченно родившая; радуйся, тьму смертную рождеством Твоим просветившая.

Радуйся, страны нашея неусыпная Покровительнице; радуйся, верных пастырей Церкве ободряющая и вразумляющая.

Радуйся, людей православных Хранительнице; радуйся, богобоязненных иноков и инокинь присное Утешение.

Радуйся, кающихся пред Богом грешников непостыдная Заступнице; радуйся, радости небесныя всем нам Подательнице.

Радуйся, всех христиан теплая Ходатаице; радуйся, о людех Твоих присная Молитвеннице.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 12

Благодать божественную испроси нам у Сына Твоего и Бога, простри нам руку помощи, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу жизнь, да не погибнем люте без покаяния, но приими нас в вечныя кровы, Богородительнице, да радующеся поем Богу, Тобою нас спасающему: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще дивная Твоя чудеса, умильно припадаем пред пречистым образом Твоим и, благоговейно лобызающе его, немолчными песньми воспеваем Тя, предивная Царице небесе и земли, и просим Тя, Владычице, услыши наше моление в час сей и благодать Сына Твоего нам низпосли, с любовию вопиющим Тебе:

Радуйся, милостей Сына Твоего и Бога нас сподобляющая; радуйся, десную часть молитвами Твоими нам грешным уготовляющая.

Радуйся, изнемогающих от уныния и печали скорая Утешительнице; радуйся, грешником кающимся спасение подающая.

Радуйся, и нераскаянных грешников к покаянию обращающая; радуйся, всех Помоще, скорбным вдовицам и сирым помогающая.

Радуйся, алчущих и жаждущих правды к Богу приводящая; радуйся, рода христианскаго Заступнице усердная.

Радуйся, Церкве Православныя нерушимая Стено и Небо благодатное; радуйся, страны нашея Покрове и Защищение.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 13

О, всепетая Мати, невместимаго Бога во чреве вместившая и Радость всему миру родившая! Нынешнее приемши пение, вся наша печали на радость преложи, от всякия избави напасти всех и будущия изми муки о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангели и праведных души …» и 1-й кондак «Избранней от всех родов …».

Молитва

Что Тя наречем, о, Благодатная Богомати Богоотроковице, Пренепорочная Марие? Киими песнопении возвеличим Тя, возвеличенную Небом и землею, Ангелами и человеки? Явися бо на Тебе неслышанное от века на земли и несведомое Ангелами на Небеси таинство, паче ума и слова, вочеловечения Бога Слова, рожденнаго съискони от Безначальнаго Отца без матери и воплощеннаго в Твоей утробе и с нетленною печатию девства Твоего родившагося. О, чудо всех древних и новых чудес! Непреложное слово Самаго Бога о победоноснем семени жены исполнися и совершися в Безмужней Деве. О, неизмеримая глубина премудрости и величия Божия! Киими имены наречем Тя, о, Невеста Неневестная? Зарею ли наречем Тя восходящаго на небе солнца? Но Ты – самое Небо, из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос Бог наш, Спаситель грешных. Именуем ли Тя вратами, вводящими в потерянный прародителями рай, обиловавший всеми благами? Но Ты Сама еси благодатный рай, произрастившая Цвет нетления, врачующий и отгоняющий смердение греха и зловоние прародительскаго тления. Наречем ли Тя юною Непорочною Девою, не познавшей брака? Но Ты и до старости пребыла Неискусобрачною и девственною до рождения, и в рождении, и по рождении Сына пребыла еси. Наименуем ли Тя Чистою и Святою Мариею, превозшедшею Своею чистотою всех матерей и праматерей? Но Ты не токмо родила Того Младенца Христа, но и носила Его при Своих персех и питала Твоим матеродевственным млеком, Того, Иже питает всякое создание, Емуже со страхом и трепетом предстоят Небесные силы и Его же хвалит всякое дыхание и тварь. О, воистину Ты дивная еси в женах, чудная в девах, неподражаемая в матерех! К Тебе пред Твоим Божественным ликом припадаем и пред Твоими святыми стопами повергаем и слагаем все наши мысли, желания, намерения и чувства. Освяти их Твоим Богоматерним призрением и вознеси их, яко жертву нашего смиреннаго сердца, яко малоценную лепту нашей духовной нищеты, к Престолу Сына Твоего, Спасителя нашего, да имиже весть судьбами управит наш путь ко спасению и наследию Царствия Его, не имущаго конца во веки веков. Аминь.