Икона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»

19 Ноября / 2 Декабря

Об­сто­я­тель­ства пер­во­на­чаль­но­го про­ис­хож­де­ния об­ра­за Бо­жи­ей Ма­те­ри «В скор­бех и пе­ча­лех Уте­ше­ние» неиз­вест­ны, но пись­мо ико­ны сви­де­тель­ству­ет о том, что она очень древ­няя.

Есть пре­да­ние, что ико­на при­над­ле­жа­ла ца­ре­град­ско­му пат­ри­ар­ху свя­ти­те­лю Афа­на­сию III, с ко­то­рым она по­бы­ва­ла во всех ски­та­ни­ях и пу­те­ше­стви­ях вла­ды­ки и в 1653 го­ду впер­вые при­бы­ла в Рос­сию.

По­сле кон­чи­ны свя­ти­те­ля в 1654 го­ду ико­на бы­ла до­став­ле­на в Афон­ский мо­на­стырь Ва­то­пед, где и про­бы­ла до ок­тяб­ря 1849 го­да, ко­гда был от­крыт рус­ский Ан­дре­ев­ский скит. То­гда про­жи­вав­ший на по­кое в Ва­то­пе­де мит­ро­по­лит Гри­го­рий пе­ре­дал ико­ну но­во­от­кры­ва­е­мо­му ски­ту как бла­го­сло­ве­ние от оби­те­ли. Об­раз стал ке­лей­ной свя­ты­ней ос­но­ва­те­ля рус­ско­го Ан­дре­ев­ско­го ски­та на Афоне иерос­хи­мо­на­ха Вис­са­ри­о­на (Ва­ви­ло­ва). Ко­гда 11 ок­тяб­ря 1849 го­да по­сле­до­ва­ло от­кры­тие это­го ски­та, Вис­са­ри­он бла­го­сло­вил бра­тию об­ра­зом со сло­ва­ми: «Да бу­дет сия ико­на вам от­ра­дою и уте­ше­ни­ем в скор­бях и пе­ча­лях».

Про­слав­ле­ние это­го об­ра­за со­вер­ши­лось в Рос­сии, в Вят­ской гу­бер­нии, в 1863 го­ду, ко­гда в го­род Сло­бод­ской этой гу­бер­нии при­был с Афо­на иеро­мо­нах Па­и­сий, при­вез­ший с со­бой ико­ну Бо­го­ма­те­ри «В скор­бех и пе­ча­лех Уте­ше­ние». Об­раз этот укра­шен был бо­га­той се­реб­ря­ной с по­зо­ло­той ри­зой с брил­ли­ан­то­вым вен­цом на гла­ве Бо­го­ма­те­ри. Он был по­ме­щен в жен­ском Хри­сто­рож­де­ствен­ском мо­на­сты­ре, в хра­ме Рож­де­ства Хри­сто­ва. Ко­гда о. Па­и­сий уже со­би­рал­ся воз­вра­тить­ся на Свя­тую го­ру, от ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы про­изо­шло чу­дес­ное ис­це­ле­ние 18-лет­не­го немо­го юно­ши, по­сле че­го к об­ра­зу на­ча­лось на­сто­я­щее па­лом­ни­че­ство. Мно­гие страж­ду­щие бо­го­моль­цы по­лу­чи­ли ис­це­ле­ние и уте­ше­ние в сво­их пе­ча­лях от свя­то­го об­ра­за в те дни.

За­тем свя­тая ико­на с боль­ши­ми по­че­стя­ми бы­ла пе­ре­не­се­на в жен­ский Пре­об­ра­жен­ский мо­на­стырь г. Вят­ки, а в Сло­бод­ском остал­ся точ­ный спи­сок с чу­до­твор­но­го об­ра­за, вы­пол­нен­ный тем са­мым ис­це­лен­ным 18-лет­ним юно­шей. Ду­хов­ный подъ­ем вят­чан был на­столь­ко ве­лик, что «Вят­ские гу­берн­ские ве­до­мо­сти» на­ка­нуне Ве­ли­ко­рец­ко­го крест­но­го хо­да срав­ни­ва­ли его по ре­ли­ги­оз­но­му на­строю со встре­чей афон­ской свя­ты­ни.

О. Па­и­сий, от­прав­ля­ясь на Афон, оста­вил в Пре­об­ра­жен­ском мо­на­сты­ре спи­сок чу­до­твор­ной ико­ны, а 26 июня 1871 го­да во имя ико­ны «В скор­бех и пе­ча­лех Уте­ше­ние» в Вят­ке был за­ло­жен храм, ко­то­рый стро­ил­ся бо­лее 11 лет. 31 ав­гу­ста 1882 го­да, в день По­ло­же­ния Чест­но­го по­я­са Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, ар­хи­епи­скоп Ап­по­лос освя­тил храм, в ко­то­ром каж­дую суб­бо­ту пе­ред об­ра­зом чи­тал­ся ака­фист. Раз в два го­да, в па­мять о пре­бы­ва­нии свя­той ико­ны в Вят­ском крае и про­ис­хо­див­ших от нее чу­дес­ных ис­це­ле­ни­ях, со­вер­ша­лись тор­же­ствен­ные крест­ные хо­ды по всей епар­хии.

19 но­яб­ря 1866 го­да в Сло­бод­ском Хри­сто­рож­де­ствен­ском мо­на­сты­ре на спи­сок чу­до­твор­но­го об­ра­за Бо­жи­ей Ма­те­ри «В скор­бех и пе­ча­лех Уте­ше­ние» бы­ла тор­же­ствен­но воз­ло­же­на при­слан­ная с Афо­на по­зо­ло­чен­ная ри­за, а в вос­по­ми­на­ние пер­во­го ис­це­ле­ния от ико­ны (немо­го юно­ши, ко­то­рый и вы­пол­нил спи­сок), в мо­на­сты­ре со­вер­ша­лась осо­бо тор­же­ствен­ная служ­ба. В этот день и бы­ло уста­нов­ле­но празд­но­ва­ние в честь чу­до­твор­но­го об­ра­за Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

27 мар­та 1890 го­да свя­ты­ня бы­ла до­став­ле­на в Рос­сию и по­ме­ще­на в Санкт-Пе­тер­бур­ге в Бла­го­ве­щен­ском со­бо­ре при под­во­рии Ан­дре­ев­ско­го ски­та. В са­мой оби­те­ли бы­ла остав­ле­на его точ­ная ко­пия. Граж­дане го­ро­да день и ночь спе­ши­ли тол­па­ми по­кло­нить­ся чу­до­твор­но­му об­ра­зу. Бла­го­дать Бо­жия то­гда же из­во­ли­ла про­сла­вить ико­ну Бо­го­ма­те­ри мно­го­чис­лен­ны­ми чу­до­тво­ре­ни­я­ми.

Сей­час об­раз на­хо­дит­ся в санкт-пе­тер­бург­ском Свя­то-Ни­коль­ском со­бо­ре, а чти­мый спи­сок со свя­той ико­ны – в сло­бод­ском Свя­то-Ека­те­ри­нин­ском со­бо­ре. В 1999 го­ду пре­стол од­но­го из хра­мов быв­ше­го муж­ско­го Кре­сто­воз­дви­жен­ско­го мо­на­сты­ря в г. Сло­бод­ском был освя­щен в честь чу­до­твор­но­го об­ра­за.

В Алек­си­е­во-Ака­то­вом жен­ском мо­на­сты­ре г. Во­ро­не­жа так­же хра­нит­ся спи­сок с афон­ской свя­ты­ни, на ко­то­ром на­пи­са­но: «сия ико­на на­пи­са­на и освя­ще­на на свя­той Афон­ской Го­ре в Рус­ской Оби­те­ли Свя­то­го Иоан­на Зла­то­усто­го при на­сто­я­те­ле иерос­хи­мо­на­хе Ки­рил­ле 1905 го­да». В 1999 го­ду ико­на за­ми­ро­то­чи­ла.

Ико­на «В скор­бех и пе­ча­лех Уте­ше­ние» устро­е­на в ви­де створ­ча­то­го склад­ня. Кро­ме Пре­чи­стой Бо­го­ма­те­ри, на ней изо­бра­же­ны свя­тые ве­ли­ко­му­че­ни­ки Ге­ор­гий По­бе­до­но­сец и Ди­мит­рий Со­лун­ский на ко­нях, свя­той Иоанн Пред­те­ча и свя­той апо­стол и еван­ге­лист Иоанн Бо­го­слов, пре­по­доб­ные Ан­то­ний, Ев­фи­мий, Онуф­рий, Сав­ва Освя­щен­ный, свя­ти­те­ли Спи­ри­дон Три­ми­фунт­ский и Ни­ко­лай Чу­до­тво­рец. Об­раз укра­шен несколь­ки­ми ри­за­ми, од­на из ко­то­рых – зо­ло­тая.

Молитвы

Тропарь Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь иконы Ея в скорбех и печалех Утешение глас 5

Утоли болезни многовоздыхающия души моея, Утолившая всяку слезу от лица земли: Ты бо человеком болезни отгониши и грешных скорби разрушаеши, Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мати Дево.

Кондак Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь иконы Ея в скорбех и печалех Утешение глас 6

Не ввери мя человеческому предстательству, Пресвятая Владычице, но приими моление раба Твоего: скорбь бо обдержит мя, терпети не могу демонскаго стреляния, покрова не имам, ниже где прибегну окаянный, всегда побеждаемь, и утешения не имам, разве Тебе, Владычице мира, упование и предстательство верных, не презри моление мое, полезно сотвори.

Молитва Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь иконы Ея в скорбех и печалех Утешение

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Пренепорочная, Надеждо христиан и Прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в напастех защитит? Услыши убо стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице Мати Бога моего, и не презри мене, требующаго Твоея помощи, и не отрини мене, грешнаго. Вразуми и научи мя, Царице Небесная; не отступи от мене, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но буди мне Мати и Заступница. Вручаю себе милостивому покрову Твоему: приведи мя, грешнаго, к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о гресех моих. К кому бо прибегну повинный аз, аще не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окриляемь? О, Владычице, Царице Небесная! Ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя Преблагая и скорая Заступнице, покрый Твоим ходатайством моя прегрешения, защити мене от враг видимых и невидимых; умягчи сердца злых человек, возстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца! Ты еси корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице! Ты подаждь ми помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление; и Твоим пречудным заступлением да избавлюся от всякия беды и напасти, о, Пренепорочная и Преславная Божия Мати Марие. Темже со упованием глаголю и вопию: радуйся, Благодатная, радуйся, Обрадованная, радуйся, Преблагословенная, Господь с Тобою! Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице перед иконой «В скорбех и печалех Утешение»

Кондак 1

Взбранней Воеводе Владычице нашей Богородице, даровавшей нам пречудную икону Свою «В скорбех и печалех Утешение», благодарственное приносим пение. Ты же, Пренепорочная, приими молитвы наша и от всяких бед заступи рабы Твоя, с верою и любовию вопиющия Ти: Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Икос 1

Ангел множество и вся Небесная Воинства славят Тя непрестанно на небеси, Владычице, и мы, земнороднии, исполненнии радости духовныя, притекающе к цельбоносней иконе Твоей, из глубины сердца приносим Ти глаголы сия:

Радуйся, Божие ко грешным благоволение.

Радуйся, кающихся пред Господом Богом крепкое заступление.

Радуйся, падшаго Адама воззвание.

Радуйся, слез Евиных избавление.

Радуйся, греховную отъемлющая скверну.

Радуйся, бане, омывающая совесть.

Радуйся, рождшая Избавителя, беззакония наша туне очищающаго.

Радуйся, всечудное всех к Богу примирение.

Радуйся, мосте, воистину преводяй нас от смерти к животу.

Радуйся, мир от потопа греховнаго спасшая.

Радуйся, лествице небесная, Еюже Господь к нам сниде.

Радуйся, вина всех обожения.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 2

Видяще Тя на иконе Твоей святей, Богомати Пречистая, Богомладенца Христа на руках Твоих держащую и ликами святых окружаемую, умиляемся душами нашими и благоговейно с любовию покланяемся пречистаго лика Твоего изображению, зовуще Сыну Твоему Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный открывая, Богородице Дево, благоволила еси многими чудесы прославити икону Твою, в земном жребии Твоем, Святей Горе Афонстей, да вси ведуще таковое Твое о ней благоволение, песненно Тебе зовут:

Радуйся, обуреваемых тихое пристанище.

Радуйся, сумнящихся известное утверждение.

Радуйся, едина Мати милосердия.

Радуйся, скорая Помощнице сущим в бедах и напастех.

Радуйся, скорбьми грехи наша очищающая.

Радуйся, печалию наша немощи душевныя врачующая.

Радуйся, суетныя радости мира сего презирати нас научающая.

Радуйся, от мира к премирным ум наш возводящая.

Радуйся, от любве земныя к небесней Божией любви нас привлекающая.

Радуйся, в самых страданиях наших утешение и благодатную жизнь нам подающая.

Радуйся, обетование благ вечных.

Радуйся, Ходатаице вечныя радости.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 3

Силу Божественныя благодати даруеши, о, Богомати, всем с верою и любовию прибегающим ко всечестному покрову Твоему; и нас, недугующих телом и душею, Благая Владычице, свыше укрепи и посещения Твоего сподоби, да спасаемии Тобою, непрестанно вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея любовь велию к людем, искупленным Кровию Сына Твоего и Бога, всем с верою и упованием прибегающим к Тебе милостивно подаеши руку помощи, Владычице, да вси единым сердцем и едиными усты приносят Ти пение сицевое:

Радуйся, милости сокровище многоценное.

Радуйся, отчаянных едина Надеждо.

Радуйся, тела моего врачевание.

Радуйся, души моея спасение.

Радуйся, твердая крепосте немощных.

Радуйся, изнемогающих Заступнице и укрепление.

Радуйся, гнев Божий Твоим молением скоро утоляющая.

Радуйся, страсти наша силою молитв Твоих укрощающая.

Радуйся, слепых зрение, глухих слышание.

Радуйся, хромых хождение, немых глаголание.

Радуйся, болящих благонадежное посещение.

Радуйся, яко Тобою по мере веры подаются благодатная исцеления всем немощствующим.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 4

Бурею многих бед одержимым нам помогаеши, Небесная Царице, с верою прибегающим к Тебе и покланяющимся цельбоносному образу Твоему, егоже милостиво явила еси нам во утешение, да прославляя милость Твою, нам ниспосланную, рожденному от Тебе Спасителю мира зовем: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше братия скита Андреевскаго словеса отца своего духовнаго: «Да будет сия икона вам отрадою и утешением в скорбех и печалех», возрадовашеся зело о Твоем заступлении, Пресвятая Дево, и всю надежду на Тя возложивше, воспеша Ти тако:

Радуйся, радость миру Христа Спасителя рождшая.

Радуйся, мир от скорбей избавляющая.

Радуйся, хуления и клеветы на Сына Твоего терпевшая.

Радуйся, страданием Его спострадавшая.

Радуйся, скорбных матерей утешение.

Радуйся, чад их благодатное охранение.

Радуйся, в бедах скорое нам заступление.

Радуйся, заблуждших исправление.

Радуйся, младенцев питание.

Радуйся, юных наставление.

Радуйся, Мати сиротствующих.

Радуйся, вдов заступление.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 5

Боготечная звезда явися икона Твоя, Дево Богородице, сиянием многих чудес духовно просвещая и неоскудно источая благодатная исцеления всем верным, усердно к ней притекающим и смиренно вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще токи чудес, от святыя иконы Твоея источаемыя, Всеблагая, вси людие земли Вятския стекахуся к ней на поклонение и на Тя все упование свое в скорбех и печалех возлагающе, воспеша Ти сице:

Радуйся, Мати рода христианскаго.

Радуйся, усыновившая нас при Кресте Сына Твоего.

Радуйся, Бога с человеки соединившая.

Радуйся, верных Господеви сочетавшая.

Радуйся, Агнице, рождшая Агнца, вземшаго грехи мира.

Радуйся, чаше, черплющая нам радость от Источника безсмертия.

Радуйся, Споручнице спасения грешных.

Радуйся, Ввзыскание погибших.

Радуйся, нечаянная грешных Радосте.

Радуйся, падших востание.

Радуйся, Целительнице всех немощей.

Радуйся, утоление всякия печали.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 6

Проповедуют милости Твоя, Богородице, вси концы вселенныя, от святыя иконы Твоея «В скорбех и печалех Утешение» бываемыя: болящим бо здравие, слепым прозрение, скорбящим утешение подаеши и всем на всяком месте и на всякий час благодатную помощь являеши, вопиющим о Тебе Всемилостивому Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияла еси многими лучами чудес икона Твоя, о, Богомати, и сими не токмо Гору Афонскую, но и множайшая места озарила еси, да научимся звати Тебе:

Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных.

Радуйся, и Сама у Престола Сына Твоего непрестанно молящаяся о нас.

Радуйся, Предстательнице к Богу, мир от бед спасающая.

Радуйся, Заступнице рода христианскаго, от Бога нам дарованная.

Радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози.

Радуйся, древо светлоплодовитое, имже питаются вернии.

Радуйся, покрове миру, ширший облака.

Радуйся, земле обетования, из неяже течет мед и млеко.

Радуйся, светлый облаче, верныя непрестанно освещающий.

Радуйся, столпе огненный, наставляяй избранныя к небесному наследию.

Радуйся, ниво, растящая обилие щедрот.

Радуйся, Подательнице всякия благости.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 7

Хотящи явити токи чудес от иконы Своея «В скорбех и печалех Утешение», услышала еси, Владычице, молитву болящаго раба Твоего Владимира и от немоты исцеление ему даровала еси, да здрав сый душею и телом, проповедует всем милости Твоя, ради тоя иконы явленныя. Темже и мы прославляюще Бога, благодеющаго чрез святый образ Твой, вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новое знамение милости Твоея явила еси, Царице Небесная, в чудеснем прославлении святыя иконы Твоея, к нейже с верою и любовию прибегающим и помощи от Тебе просящим всякий недуг и всякую язву душевную и телесную врачуеши. Сего ради вопием Ти:

Радуйся, купель, в нейже вся скорби наша погружаются.

Радуйся, чаше, Еюже радость и спасение восприемлем.

Радуйся, каменю, напоивший жаждущия жизни.

Радуйся, древо, услаждающее сланыя воды житейскаго моря.

Радуйся, животворныя воды неистощимый источниче.

Радуйся, бане, омывающая греховную скверну.

Радуйся, скорбей наших услаждение.

Радуйся, печалей наших утоление.

Радуйся, болезней наших врачевание.

Радуйся, бед избавление.

Радуйся, демонов попрание.

Радуйся, врагов посрамление.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 8

Странствие земное многоскорбное и многомятежное услаждаеши нам матерним твоим о нас попечением, Богородице: Ты бо, яко благая Одигитрия, наставляеши нас к тихому и благоотишному пристанищу и молиши Сына Твоего о прощении прегрешений наших, да непрестанно вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 8

Всем верным умилительно есть взирати на святую икону Твою, Всемилостивая Владычице, Ты бо еси всех скорбящих Утешительница и бедствующих Помощница. К Тебе убо прибегаем, Богомати, пред пречестною иконою Твоею припадающе: исполни радости и веселия скорбная сердца наша, да, получивше отраду и утешение, вопием Ти:

Радуйся, Путеводительнице, к Небесному отечеству нас руководящая.

Радуйся, Царице Неба и земли, врата райская нам отверзающая.

Радуйся, Милостивая, нас милующая.

Радуйся, Домостроительнице, житие наше добре устрояющая.

Радуйся, руно орошенное, еже Гедеон предвиде.

Радуйся, блаженное чрево, невместимаго всеми Бога вместившее.

Радуйся, Неопалимая Купино.

Радуйся, Нерушимая Стено.

Радуйся, Живоносный Источниче.

Радуйся, Цвете Неувядаемый.

Радуйся, умягчение сердец злых.

Радуйся, умиление благих.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 9

Всякия утоляеши болезни и скорби, во обстоянии сущим руку помощи простирающи, о, Всеблагая: призрела бо еси на раба Твоего Тимофея и исцеление ему даровала еси. Услади убо и наша скорби и печали, скорая Помощнице, и исцеление подаждь недугующим душам и телесем нашим, да вопием немолчно: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии недоумевают, киими словесы достойно восхвалити вся чудеса Твоя, Богородице, от святыя иконы Твоея бываемыя. Мы же, Твоя неисчетная благодеяния видяще, присно Тя ублажаем и хвалебно Тебе вопием:

Радуйся, обрадовавшая надеянием на Тя всех христиан.

Радуйся, Радосте и умирение миру.

Радуйся, Подательнице Божественныя благости.

Радуйся, Надеждо благ вечных.

Радуйся, кораблю хотящих спастися.

Радуйся, пристанище житейских плаваний.

Радуйся, верная Хранительнице уповающих на Тя по Бозе.

Радуйся, одеждо нагих дерзновения.

Радуйся, Заступнице всех и утверждение.

Радуйся, всех верных ограждение и священное прибежище.

Радуйся, помоще верно молящихся Тебе.

Радуйся, светлое благодати познание.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 10

Спасительное прибещиже в скорбех и бедах являешися всему роду человеческому, Мати Божия: Тя бо дарова Человеколюбец Господь погибающим в помощь, покров и утешение. Мы же, вечныя муки Твоим ходатайством избавитися уповающе, верно вопием Сыну Твоему и Богу нашему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена необоримая и источник чудес явися святая икона Твоя, Владычице, всем к Твоему покрову прибегающим. Темже и мы, припадающе пред образом Твоим, молим Тя: защити и сохрани нас невредимы от всех напастей и нестроений, с любовию взывающих Ти из глубины души:

Радуйся, столпе девства.

Радуйся, чистоты и целомудрия сосуде избранный.

Радуйся, воинствующим на плоть целомудрием изрядное венчание.

Радуйся, во иночестве благоскорбящим Подательнице вечнаго радования.

Радуйся, пламень страстей изменяющая.

Радуйся, мрак искушений прогоняющая.

Радуйся, Наставнице целомудрия.

Радуйся, чистоты ограждение.

Радуйся, исправление человеков.

Радуйся, Еюже от падения нашего востахом.

Радуйся, твердое веры утверждение.

Радуйся, приятное молитвы кадило.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 11

Пение сие наше не презри, Пресвятая Дево, егоже всеумиленно приносим Ти, раби Твои, яко всесильней Заступнице рода нашего, но помози нам, Всеблагая, покаянием очиститися от скверны греховныя и преуспети в чистем и богоугоднем житии, да воспоминая неисчетная чудотворения Твоя, вопием Подателю всех благ Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светлыми лучами чудес пречестная икона Твоя, Владычице, немерцаемо сияет и весь мир благодатно озаряет, мрак греховный и уныние разгоняя. Не лиши, о, Всеблагая, Твоего заступления и нас, в житейском море треволнениями обуреваемых, обаче от сердца приносящих Ти благохваления сия:

Радуйся, сильным Твоим заступлением от всех бед нас избавляющая.

Радуйся, от труса и потопа нас защищающая.

Радуйся, от глада душевнаго и телеснаго нас снабдевающая.

Радуйся, огнь росою молитв Твоих угашающая.

Радуйся, от смертнаго губительства нас спасающая.

Радуйся, в бранех крепкая Помощнице.

Радуйся, от нашествия иноплеменных нас ограждающая.

Радуйся, от междоусобныя брани охраняющая.

Радуйся, плавающих легкое по водам прехождение.

Радуйся, путешествующих добрая Водительнице.

Радуйся, пленных свобождение.

Радуйся, от належащаго праведнаго прещения Божия скорое избавление.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 12

Благодать Божественную и милость испроси нам, Всемилостивая Владычице, у Сына Твоего и Бога, да, тою укрепляеми и направляеми, по пути сем многоскорбнем неуклонно шествовати возможем. Ты же, о, Богомати, от всякаго зла сохрани нас, под осенение иконы Твоея святыя прибегающих и со умилением о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя милости и чудеса, Богородительнице, бывшая в древния и настоящая времена, хвалим, славим и величаем Тя, честнейшую воистину Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, и, припадая к пречестному образу Твоему, умильно сей лобызаем, с трепетом и любовию воспевая Ти сице:

Радуйся, непостыдное наше упование в животе и по преставлении нашем.

Радуйся, уповающим на Тя мирен конец жития сего подающая.

Радуйся, в день судный наша Надеждо и Защищение.

Радуйся, Судии Праведнаго умоление.

Радуйся, геенны вечныя избавление.

Радуйся, Надеждо вечнаго спасения.

Радуйся, ключу Царствия Христова.

Радуйся, двере райская.

Радуйся, мосте, к небесем преводяй.

Радуйся, всех кающихся грешников прибежище и благая Заступнице.

Радуйся, Ангелов радосте.

Радуйся, всех праведных славо и утешение.

Радуйся, Владычице, в скорбех и печалех нас присно утешающая.

Кондак 13

О, Всепетая Мати Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Услыши глас скорбящих раб Твоих и приими сие малое моление наше, от любящих сердец Тебе приносимое: избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наша исцели, всяку злобу и вражду отжени от нас и причастниками жизни вечныя соделай о Тебе благодарно зовущих: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Пренепорочная, Надеждо христиан и Прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в напастех защитит? Услыши убо стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице Мати Бога моего, и не презри мене, требующаго Твоея помощи, и не отрини мене, грешнаго. Вразуми и научи мя, Царице Небесная; не отступи от мене, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но буди мне Мати и Заступница. Вручаю себе милостивому покрову Твоему: приведи мя, грешнаго, к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о гресех моих. К кому бо прибегну повинный аз, аще не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окриляемь? О, Владычице, Царице Небесная! Ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя Преблагая и скорая Заступнице, покрый Твоим ходатайством моя прегрешения, защити мене от враг видимых и невидимых; умягчи сердца злых человек, возстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца! Ты еси корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице! Ты подаждь ми помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление; и Твоим пречудным заступлением да избавлюся от всякия беды и напасти, о, Пренепорочная и Преславная Божия Мати Марие. Темже со упованием глаголю и вопию: радуйся, Благодатная, радуйся, Обрадованная, радуйся, Преблагословенная, Господь с Тобою! Аминь.

Почитание святыни в Христорождественском монастыре города Слободского

Икона «В скорбех и печалех Утешение» устроена в виде створчатого складня. Кроме Пречистой Богоматери, на ней изображены святые великомученики Георгий Победоносец и Димитрий Солунский на конях, святой Иоанн Предтеча и святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, преподобные Антоний Великий, Евфимий Великий, Онуфрий Великий, Савва Освященный, святители Спиридон Тримифунтский и Николай Чудотворец.

В мощевике заложены частицы мощей:

архидиакона Стефана;
преподобного Григория Синаита;
преподобномученика Михаила, иже у Саввы Освященного;
преподобномученика Игнатия Нового, Афонского;
преподобномученика Евфимия Нового, Афонского;
преподобномученика Акакия Нового, Афонского;
преподобного Евфимия Нового, Святогорца;
мученика Игнатия. В середине 19 века Слободской Христорождественский монастырь во время настоятельства игумении Пульхерии был избран Матерью Божией для прославления Своей иконы, получившей название « В скорбех и печалех Утешение».

Обстоятельства первоначального происхождения образа Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» неизвестны, но письмо иконы свидетельствует о том, что она очень древняя. Есть предание, что икона принадлежала цареградскому патриарху святителю Афанасию III, с которым она побывала во всех скитаниях и путешествиях владыки и в 1653 году впервые прибыла в Россию.

После кончины святителя в 1654 году икона была доставлена в Афонский монастырь Ватопед, где и пробыла до октября 1849 года, когда был открыт русский Андреевский скит. Тогда проживавший на покое в Ватопеде митрополит Григорий передал икону новооткрываемому скиту как благословение от обители. Образ стал келейной святыней основателя русского Андреевского скита на Афоне иеросхимонаха Виссариона (Вавилова). Когда 11 октября 1849 года последовало открытие этого скита, иеросхимонах Виссарион благословил братию образом со словами: «Да будет сия икона вам отрадою и утешением в скорбях и печалях». Образ этот украшен был богатой серебряной с позолотой ризой с бриллиантовым венцом на главе Богоматери.

В 1863 году в Слободской прибыл с Афона для сбора пожертвований для устроения Андреевского скита иеромонах Паисий и привез с собой эту икону, которая была поставлена в Христорождественском женском монастыре.

Первое чудо от иконы зафиксировано 19 ноября 1863 г. в женском монастыре в честь Рождества Христова в г. Слободском, где игуменией была монахиня Пульхерия, дочь о. Филарета (Филиппа Филимоновича Сазонова), одного из первых насельников Андреевского скита, - обрел дар речи 18-летний учащийся Вятского духовного училища Владимир Неволин.

«Отец Володи, бывший священник с. Кырмыж, а потом – иеромонах Успенского Трифонова монастыря Неон, возил его к разным врачам, но бесполезно – болезнь не проходила. Владимира отдали учиться живописи к слободскому купцу А.А. Пашкину, державшему иконописную мастерскую. Прошло почти шесть лет… Во время молебна пред иконой Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение" Владимир горячо молился Пресвятой Владычице. И когда он после молитвы припал губами к иконе, то почувствовал жар, который начался с языка и распространился по всему телу. После молебна Владимир вернулся домой и снова принялся за живопись. Но духовная радость не покидала его. Задумчиво смотря на брата своего хозяина, он неожиданно сказал: «Какой чудный бриллиантовый венец у Божией Матери». И тут же с удивлением, ужасом и восторгом воскликнул: «Да ведь я говорю?». Потрясенный брат хозяина только и мог промолвить: «Молись, молись, Володенька…»

Тотчас поспешили к о. Паисию, уже собиравшемуся увозить святыню. Конечно, отъезд пришлось отменить. Был отслужен благодарственный молебен. Весть о чуде быстро распространилась по городу, к иконе началось настоящее паломничество. Исцеления полились, как говорится, рекой. Сама игумения Христорождественского монастыря, страдавшая ревматизмом, получила исцеление от святого образа Богородицы. 22 ноября заговорила косноязычная дочь дьячка Сретенской церкви г. Слободского Параскева Овчинникова, 24 ноября исцелились от паралича ног крестьянин Николай Ворожцов, от болезни ног 7-летняя девочка Ксения Кайсина и от припадков 3-летний мальчик Петр Лихачёв, 25 ноября - от беснования А. Г. Шуктомова, 5 декабря от воспаления кости 4-летний мальчик Василий Кибардин. За 2 месяца после 1-го чуда было зафиксировано множество подобных свидетельств.

Эта волна чудес перевернула души горожан. Изменился весь строй жизни: были забыты светские развлечения, люди ежедневно приходили в храм или принимали святыню у себя дома. Сестры же обители буквально ночевали в храме.

Через некоторое время икону пришлось отправить в Вятку, а на прощальном молебне уже освящали точный список с чудотворной иконы. С великой верой и благодарностью за исцеление над ним трудился исцеленный Владимир Неволин, который написал образ всего за несколько дней.

А в Вятке, в свою очередь, был настоящий порыв почитания. Икона находилась в женском Преображенском монастыре. Двери храма не закрывались ни на минуту. Икону носили по городским храмам. За это время было зафиксировано множество исцелений. Но отец Паисий должен был отправляться на Афон… Икону увезли. Долго еще в сердцах горожан было волнующее чувство посещения Божией Матери.

Впечатляющим событием стало строительство храма во имя иконы «В скорбях и печалях Утешение» в вятском Преображенском женском монастыре. Настоятельница обители во время пребывания образа в Вятке дала обет – построить храм в честь чудотворной иконы - и с честью выполнила его.

Списки чудотворной иконы можно встретить во многих храмах Вятской епархии. В 1999 году престол одного из храмов бывшего мужского Крестовоздвиженского монастыря в г. Слободском был освящен в честь иконы «В скорбех и печалях Утешение».

19 ноября (по старому стилю) 1866 года в Слободском Христорождественском монастыре на список чудотворного образа Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» была торжественно возложена присланная с Афона позолоченная риза, а в воспоминание первого исцеления от иконы (немого юноши, который и выполнил список), в монастыре совершалась особо торжественная служба. В этот день и было установлено празднование в честь чудотворного образа Пресвятой Богородицы (2 декабря по новому стилю).

По решению братии Андреевского Афонского скита в Россию была привезена чтимая икона уже навсегда. В обители же на Афоне оставлена точная копия с этой иконы.

27 марта 1890 года святыня была доставлена в Россию и помещена в Санкт-Петербурге в Благовещенском соборе при подвории Андреевского скита. В самой обители была оставлена его точная копия. Граждане города день и ночь спешили толпами поклониться чудотворному образу. Благодать Божия тогда же изволила прославить икону Богоматери многочисленными чудотворениями.

Сейчас образ находится в санкт-петербургском Свято-Никольском соборе (в алтаре), а чтимый список со святой иконы – Слободском Христорождественском женском монастыре. В 1999 году престол одного из храмов бывшего мужского Крестовоздвиженского монастыря в г. Слободском был освящен в честь чудотворного образа.

В Алексиево-Акатовом женском монастыре г. Воронежа также хранится список с афонской святыни, на котором написано: «сия икона написана и освящена на святой Афонской Горе в Русской Обители Святого Иоанна Златоустого при настоятеле иеросхимонахе Кирилле 1905 года». В 1999 году икона замироточила.

В монастыре еженедельно совершается водосвятный молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение».