Священномученик Ермоген Московский и всея Руси

12 / 25 Мая Прославление
4 / 17 Октября Собор Казанских святых
5 / 18 Октября Собор Московских святителей
10 / 23 Февраля (306-й день после Пасхи) 2 марта (17 февраля) в невисокосный год / 1 марта (17 февраля) в високосный год
Труды священномученика Ермогена, патриарха Московского

• Грамота в Нижний Новгород

• Грамота митрополиту Филарету

• Грамота иная митрополиту Филарету

• Грамота Патриарху Иову

• Жития святителей Гурия и Варсонофия, Казанских чудотворцев

• Повесть и чудеса Пречистой Богородицы, честного и славного Ее явления образа, иже в Казани

Смотреть все труды в библиотеке →

Краткое житие священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси

Свя­щен­но­му­че­ник Гер­мо­ген (Ер­мо­ген), пат­ри­арх Мос­ков­ский и всея Ру­си, ро­дил­ся око­ло 1530 го­да в се­мье дон­ских ка­за­ков. В ми­ру но­сил имя Ер­мо­лай. Го­ды юно­ше­ско­го и зре­ло­го воз­рас­та Гер­мо­ге­на сов­па­ли с вы­да­ю­щи­ми­ся со­бы­ти­я­ми оте­че­ствен­ной ис­то­рии: по­ко­ре­ние Ка­за­ни, Аст­ра­ха­ни, Си­би­ри; вен­ча­ние Иоан­на IV на все­рос­сий­ское цар­ство, из­да­ние Су­деб­ни­ка, прове­де­ние пер­вых Зем­ских Со­бо­ров. Раз­де­лил бу­ду­щий пат­ри­арх в пол­ной ме­ре и скорбь сво­е­го Оте­че­ства по по­во­ду про­из­во­ла Поль­ши, ко­то­рая, за­хва­тив часть ис­кон­но рус­ских зе­мель, пре­сле­до­ва­ла там пра­во­сла­вие, стре­мясь на­са­дить цер­ков­ную унию под на­ча­лом Ри­ма. Эти ис­то­ри­че­ские со­бы­тия ока­за­ли глу­бо­кое вли­я­ние на Гер­мо­ге­на, под­го­то­ви­ли его на слу­же­ние Церк­ви и Оте­че­ству.

Слу­же­ние бу­ду­ще­го пат­ри­ар­ха Церк­ви Хри­сто­вой на­ча­лось в Ка­за­ни про­стым при­ход­ским свя­щен­ни­ком при го­сти­но­двор­ской церк­ви во имя свя­ти­те­ля Ни­ко­лая. По от­зы­вам совре­мен­ни­ков, свя­щен­ник Ер­мо­лай уже то­гда был «муж зе­ло пре­муд­ро­стью укра­шен­ный, в книж­ном уче­нии изящ­ный и в чи­сто­те жи­тия из­вест­ный». В 1579 го­ду он, уже бу­дучи пре­сви­те­ром, стал сви­де­те­лем чу­дес­но­го яв­ле­ния Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри. Бог су­дил ему пер­во­му «взять от зем­ли» бес­цен­ный об­раз, по­ка­зать его со­брав­ше­му­ся на­ро­ду и за­тем тор­же­ствен­но, с крест­ным хо­дом, пе­ре­не­сти в со­сед­ний Ни­коль­ский храм.

Вско­ре свя­щен­ник Ер­мо­лай при­нял ино­че­ский по­стриг с на­ре­че­ни­ем име­ни Гер­мо­ген. По всей ве­ро­ят­но­сти, по­стри­же­ние про­ис­хо­ди­ло в Чу­до­вом мо­на­сты­ре, ко­то­рый был на­зван им впо­след­ствии обет­ным. В 1587 го­ду он был на­зна­чен ар­хи­манд­ри­том Ка­зан­ско­го Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го мо­на­сты­ря. 13 мая 1589 го­да вла­ды­ка Гер­мо­ген был хи­ро­то­ни­сан во епи­ско­па, и в том же го­ду но­во­из­бран­ный пат­ри­арх Иов воз­вел его в сан мит­ро­по­ли­та Ка­зан­ско­го и Аст­ра­хан­ско­го. На этой ка­фед­ре свя­ти­тель Гер­мо­ген про­во­дил ши­ро­кую, пло­до­твор­ную мис­си­о­нер­скую ра­бо­ту сре­ди языч­ни­ков и му­суль­ман (та­тар), при­во­дя их к пра­во­слав­ной ве­ре.

В 1592 го­ду при свя­ти­те­ле Гер­мо­гене бы­ли пе­ре­не­се­ны из Моск­вы в Сви­яжск мо­щи Ка­зан­ско­го свя­ти­те­ля Гер­ма­на. В 1594 го­ду мит­ро­по­лит Гер­мо­ген со­ста­вил служ­бу Бо­жи­ей Ма­те­ри в честь ико­ны Ее Ка­зан­ской, а так­же «Ска­за­ние о яв­ле­нии Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри и со­вер­шив­ших­ся от нее чу­дес­ных ис­це­ле­ни­ях». Его тро­парь «За­ступ­ни­це Усерд­ная» про­ник­нут ис­тин­ным вдох­но­ве­ни­ем и глу­бо­ким мо­лит­вен­ным чув­ством. В 1595 го­ду при непо­сред­ствен­ном уча­стии свя­ти­те­ля Гер­мо­ге­на со­вер­ши­лось об­ре­те­ние и от­кры­тие мо­щей ка­зан­ских чу­до­твор­цев: свя­ти­те­лей Гу­рия, пер­во­го ар­хи­епи­ско­па Ка­зан­ско­го (па­мять 4/17 ок­тяб­ря, 5/18 де­каб­ря, 20 июня/3 июля), и Вар­со­но­фия, епи­ско­па Твер­ско­го (па­мять 4/17 ок­тяб­ря, 11/24 ап­ре­ля), жиз­не­опи­са­ния ко­то­рых он впо­след­ствии со­здал. По хо­да­тай­ству свя­ти­те­ля Гер­мо­ге­на бы­ла уста­нов­ле­на по­ми­наль­ная суб­бо­та по­сле По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы для по­ми­но­ве­ния всех во­и­нов, пав­ших при взя­тии Ка­за­ни, и всех мест­ных стра­даль­цев за ве­ру хри­сти­ан­скую.

3 июля 1606 го­да в Москве Со­бо­ром рус­ских иерар­хов свя­ти­тель Гер­мо­ген был по­став­лен пат­ри­ар­хом Мос­ков­ским и всея Ру­си. В это вре­мя ему бы­ло бо­лее 70 лет.

Пат­ри­ар­ше­ство свя­ти­те­ля Гер­мо­ге­на сов­па­ло с труд­ной по­рой Смут­но­го вре­ме­ни. С осо­бен­ным вдох­но­ве­ни­ем про­ти­во­сто­ял свя­тей­ший пат­ри­арх из­мен­ни­кам и вра­гам Оте­че­ства, же­лав­шим по­ра­бо­тить рус­ский на­род, вве­сти в Рос­сии уни­ат­ство и ка­то­ли­че­ство и ис­ко­ре­нить пра­во­сла­вие. Ко­гда Лже­д­мит­рий II в июне 1608 го­да по­до­шел к Москве и оста­но­вил­ся в Ту­ши­но, пат­ри­арх Гер­мо­ген об­ра­тил­ся к мя­теж­ни­кам и из­мен­ни­кам с дву­мя по­сла­ни­я­ми, в ко­то­рых об­ли­чал их и уве­ще­вал: «Вспом­ни­те, на ко­го вы под­ни­ма­е­те ору­жие: не на Бо­га ли, со­тво­рив­ше­го вас? Не на сво­их ли бра­тьев? Не свое ли Оте­че­ство разо­ря­е­те? За­кли­наю вас име­нем Бо­га, от­стань­те от сво­е­го на­чи­на­ния, по­ка есть вре­мя, чтобы не по­гиб­нуть вам до кон­ца ... Бо­га ра­ди, по­знай­те се­бя и об­ра­ти­тесь, об­ра­дуй­те сво­их ро­ди­те­лей, сво­их жен и чад, и всех нас; и мы ста­нем мо­лить за вас Бо­га...».

Тем вре­ме­нем в Москве на­чал­ся го­лод. Пер­во­свя­ти­тель по­ве­лел ке­ла­рю Cepги­е­вой оби­те­ли Ав­ра­амию Па­ли­цы­ну от­крыть для го­ло­да­ю­щих мо­на­стыр­ские жит­ни­цы с хле­бом.

Пат­ри­арх Гер­мо­ген вдох­но­вил ино­ков Тро­и­це-Сер­ги­е­вой Лав­ры на caмо­от­вер­жен­ную ге­ро­и­че­скую обо­ро­ну оби­те­ли от поль­ско-ли­тов­ских ин­тер­вен­тов. Их мно­го­ты­сяч­ный от­ряд оса­дил Лав­ру в сен­тяб­ре 1608 го­да. Же­сто­кая оса­да дли­лась 16 ме­ся­цев, но без­успеш­но: в ян­ва­ре 1610 го­да ин­тер­вен­ты с по­зо­ром от­сту­пи­ли. В это вре­мя пат­ри­арх Гер­мо­ген про­дол­жал рас­сы­лать свои по­сла­ния, в ко­то­рых убеж­дал на­род в том, что Лже­ди­мит­рий II – са­мо­зва­нец, при­зы­вал под­нять­ся на за­щи­ту ве­ры и Оте­че­ства.

В 1610 го­ду са­мо­зва­нец, про­зван­ный «ту­шин­ским во­ром», был убит сво­и­ми при­бли­жен­ны­ми. К это­му вре­ме­ни по­сле бо­яр­ско­го за­го­во­ра и свер­же­ния ца­ря Ва­си­лия Шуй­ско­го (в июле 1610 го­да) Москва бы­ла за­ня­та поль­ски­ми вой­ска­ми. Боль­шин­ство бо­яр же­ла­ло ви­деть на рус­ском пре­сто­ле поль­ско­го ко­роле­ви­ча Вла­ди­сла­ва, сы­на Си­гиз­мун­да III. Это­му ре­ши­тель­но вос­про­ти­вил­ся пат­ри­арх Гер­мо­ген, со­вер­шав­ший в хра­мах осо­бые мо­леб­ны об из­бра­нии на цар­ский пре­стол «от кро­вей рос­сий­ско­го ро­да». На тре­бо­ва­ние бо­яр на­пи­сать осо­бую гра­мо­ту к на­ро­ду с при­зы­вом по­ло­жить­ся на во­лю Си­гиз­мун­да пат­ри­арх Гер­мо­ген от­ве­тил ре­ши­тель­ным от­ка­зом и угро­зой ана­фе­мат­ство­ва­ния. Он от­кры­то вы­сту­пил про­тив ино­зем­ных за­хват­чи­ков, при­зы­вая рус­ских лю­дей встать на за­щи­ту Ро­ди­ны. По бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Гер­мо­ге­на из Ка­за­ни бы­ла пе­ре­не­се­на Ка­зан­ская ико­на Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (ско­рее все­го – ко­пия с под­лин­ной), ко­то­рая ста­ла глав­ной свя­ты­ней опол­че­ния.

Моск­ви­чи под во­ди­тель­ством Козь­мы Ми­ни­на и кня­зя Дмит­рия По­жар­ско­го под­ня­ли вос­ста­ние, в от­вет на ко­то­рое по­ля­ки по­до­жгли го­род, а са­ми укры­лись в Крем­ле. Сов­мест­но с рус­ски­ми из­мен­ни­ка­ми они на­силь­но све­ли свя­то­го пат­ри­ар­ха Гер­мо­ге­на с пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла и за­клю­чи­ли его в Чу­до­вом мо­на­сты­ре под стра­жу. В Свет­лый по­не­дель­ник 1611 го­да рус­ское опол­че­ние на­ча­ло оса­ду Крем­ля, про­дол­жав­шу­ю­ся несколь­ко ме­ся­цев. Оса­жден­ные в Крем­ле по­ля­ки не раз по­сы­ла­ли к пат­ри­ар­ху по­слов с тре­бо­ва­ни­ем, чтобы он при­ка­зал рус­ским опол­чен­цам отой­ти от го­ро­да, угро­жая при этом ему смерт­ной каз­нью. Свя­ти­тель твер­до от­ве­чал: «Что вы мне угро­жа­е­те? Бо­юсь од­но­го Бо­га. Ес­ли все вы, ли­тов­ские лю­ди, пой­де­те из Мос­ков­ско­го го­су­дар­ства, я бла­го­слов­лю рус­ское опол­че­ние ид­ти от Моск­вы, ес­ли же оста­не­тесь здесь, я бла­го­слов­лю всех сто­ять про­тив вас и по­ме­реть за пра­во­слав­ную ве­ру». Уже из за­то­че­ния свя­щен­но­му­че­ник Гер­мо­ген об­ра­тил­ся с по­след­ним по­сла­ни­ем к рус­ско­му на­ро­ду, в ко­то­ром при­зы­вал креп­ко сто­ять в ве­ре и по­мыш­лять лишь о том, как «ду­ши свои по­ло­жи­ти за дом Пре­чи­стой и за ве­ру». Пат­ри­арх Гер­мо­ген бла­го­сло­вил рус­ских лю­дей на осво­бо­ди­тель­ный по­двиг.

Бо­лее де­вя­ти ме­ся­цев то­мил­ся свя­ти­тель Гер­мо­ген в тяж­ком за­то­че­нии. 17 фев­ра­ля 1612 го­да он му­че­ни­че­ски скон­чал­ся от го­ло­да и жаж­ды.

Из­ве­стие о его смер­ти еще бо­лее спло­ти­ло опол­чен­цев. Бли­зи­лась ре­ши­тель­ная бит­ва. По­след­ние три дня пе­ред ней по­чти от­ча­яв­ше­е­ся рус­ское во­ин­ство про­ве­ло в по­сте и мо­лит­ве. И 27 ок­тяб­ря 1612 го­да оже­сто­чен­ное со­про­тив­ле­ние поль­ско-ли­тов­ских от­ря­дов бы­ло окон­ча­тель­но слом­ле­но.

Осво­бож­де­ние Рос­сии, за ко­то­рое с та­ким несо­кру­ши­мым му­же­ством сто­ял свя­ти­тель Гер­мо­ген, успеш­но за­вер­ши­лось рус­ским на­ро­дом по его пред­ста­тель­ству. Те­ло свя­щен­но­му­че­ни­ка Гер­мо­ге­на бы­ло с по­до­ба­ю­щей че­стью по­гре­бе­но в Чу­до­вом мо­на­сты­ре. Свя­тость пат­ри­ар­ше­го по­дви­га, как и его лич­но­сти в це­лом, бы­ла оза­ре­на свы­ше позд­нее – при вскры­тии в 1652 го­ду ра­ки с мо­ща­ми пре­по­доб­но­го. Через 40 лет по­сле смер­ти пат­ри­арх Гер­мо­ген ле­жал как жи­вой, а в 1654 го­ду нетлен­ные его мо­щи бы­ли пе­ре­не­се­ны в Успен­ский со­бор Мос­ков­ско­го Крем­ля.

Ве­ли­ко об­ще­на­цио­наль­ное зна­че­ние свя­ти­те­ля Гер­мо­ге­на, неуто­ми­мо­го бор­ца за чи­сто­ту пра­во­сла­вия и един­ство Рус­ской зем­ли. Его цер­ков­ная и пат­ри­о­ти­че­ская де­я­тель­ность в те­че­ние несколь­ких сто­ле­тий слу­жит для рус­ско­го че­ло­ве­ка яр­ким об­раз­цом пла­мен­ной ве­ры и люб­ви к сво­е­му на­ро­ду. Цер­ков­ная де­я­тель­ность пер­во­свя­ти­те­ля ха­рак­те­ри­зу­ет­ся вни­ма­тель­ным и стро­гим от­но­ше­ни­ем к бо­го­слу­же­нию. При нем бы­ли из­да­ны: Еван­ге­лие, Ми­неи Ме­сяч­ные: сен­тябрь, ок­тябрь, но­ябрь и пер­вые 20 дней де­каб­ря, а так­же в 1610 го­ду был на­пе­ча­тан «Боль­шой Цер­ков­ный Устав». При этом свя­ти­тель Гер­мо­ген не огра­ни­чи­вал­ся бла­го­сло­ве­ни­ем к из­да­нию книг, но тща­тель­но на­блю­дал за ис­прав­но­стью тек­стов. По бла­го­сло­ве­нию свя­ти­те­ля Гер­мо­ге­на с гре­че­ско­го на рус­ский язык бы­ла пе­ре­ве­де­на служ­ба свя­то­му апо­сто­лу Ан­дрею Пер­во­зван­но­му и вос­ста­нов­ле­но празд­но­ва­ние его па­мя­ти в Успен­ском со­бо­ре. Под на­блю­де­ни­ем пер­во­свя­ти­те­ля бы­ли сде­ла­ны но­вые стан­ки для пе­ча­та­ния бо­го­слу­жеб­ных книг и по­стро­е­но но­вое зда­ние ти­по­гра­фии, по­стра­дав­шее во вре­мя по­жа­ра 1611 го­да, ко­гда Москва бы­ла по­до­жже­на по­ля­ка­ми. За­бо­тясь о со­блю­де­нии бо­го­слу­жеб­но­го чи­на, свя­ти­тель Гер­мо­ген со­ста­вил «По­сла­ние на­ка­за­тель­но ко всем лю­дям, па­че же свя­щен­ни­ком и диа­ко­ном о ис­прав­ле­нии цер­ков­но­го пе­ния». «По­сла­ние» об­ли­ча­ет свя­щен­но­слу­жи­те­лей в неустав­ном со­вер­ше­нии цер­ков­ных служб – мно­го­гла­сии, а ми­рян – в небла­го­го­вей­но­сти при бо­го­слу­же­нии.

Об­ла­дая вы­да­ю­щим­ся умом, свя­ти­тель Гер­мо­ген мно­го за­ни­мал­ся в мо­на­стыр­ских биб­лио­те­ках, преж­де все­го – в бо­га­тей­шей биб­лио­те­ке Мос­ков­ско­го Чу­до­ва мо­на­сты­ря, где вы­пи­сы­вал из древ­них ру­ко­пи­сей цен­ней­шие ис­то­ри­че­ские све­де­ния, по­ло­жен­ные в ос­но­ву ле­то­пис­ных за­пи­сей. В со­чи­не­ни­ях пред­сто­я­те­ля Рус­ской Церк­ви и его ар­хи­пас­тыр­ских гра­мо­тах по­сто­ян­но встре­ча­ют­ся ссыл­ки на Свя­щен­ное Пи­са­ние и при­ме­ры, взя­тые из ис­то­рии, что сви­де­тель­ству­ет о глу­бо­ком зна­нии Сло­ва Бо­жия и на­чи­тан­но­сти в цер­ков­ной пись­мен­но­сти то­го вре­ме­ни. С этой на­чи­тан­но­стью пат­ри­арх Гер­мо­ген со­еди­нял и вы­да­ю­щи­е­ся спо­соб­но­сти про­по­вед­ни­ка и учи­те­ля.

Полное житие священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси

Свя­щен­но­му­че­ник Ер­мо­ген, пат­ри­арх Мос­ков­ский и всея Ру­си, про­ис­хо­дил из дон­ских ка­за­ков. По сви­де­тель­ству са­мо­го пат­ри­ар­ха, он был вна­ча­ле свя­щен­ни­ком в го­ро­де Ка­за­ни при го­сти­но­двор­ской церк­ви во имя свя­ти­те­ля Ни­ко­лая (па­мять 6 де­каб­ря и 9 мая). Вско­ре он при­нял мо­на­ше­ство и с 1582 го­да был ар­хи­манд­ри­том Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го мо­на­сты­ря в Ка­за­ни. 13 мая 1589 го­да хи­ро­то­ни­сан во епи­ско­па и стал пер­вым Ка­зан­ским мит­ро­по­ли­том.

Во вре­мя слу­же­ния бу­ду­ще­го пат­ри­ар­ха в Ка­за­ни со­вер­ши­лось яв­ле­ние и об­ре­те­ние чу­до­твор­ной Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в 1579 го­ду. Бу­дучи еще свя­щен­ни­ком, он с бла­го­сло­ве­ния то­гдаш­не­го Ка­зан­ско­го ар­хи­ерея Иере­мии пе­ре­но­сил но­во­яв­лен­ную ико­ну с ме­ста об­ре­те­ния в цер­ковь во имя свя­ти­те­ля Ни­ко­лая. Об­ла­дая неза­у­ряд­ным ли­те­ра­тур­ным да­ро­ва­ни­ем, свя­ти­тель сам со­ста­вил в 1594 го­ду ска­за­ние о яв­ле­нии чу­до­твор­ной ико­ны и со­вер­шав­ших­ся от нее чу­де­сах. В ска­за­нии он со сми­ре­ни­ем пи­шет о се­бе: «Я же то­гда... хо­тя и был ка­мен­но­сер­де­чен, од­на­ко про­сле­зил­ся и при­пал к Бо­го­ро­дич­но­му об­ра­зу, и к чу­до­твор­ной иконе, и к Пред­веч­но­му Мла­ден­цу, Спа­су Хри­сту... И по ве­ле­нию Ар­хи­епи­ско­па, с про­чи­ми свя­ты­ми кре­ста­ми по­шел я с ико­ною в на­хо­дя­щу­ю­ся вбли­зи цер­ковь свя­то­го Ни­ко­лая, ко­то­рый зо­вет­ся Туль­ским...». В 1591 го­ду свя­ти­тель со­би­рал в ка­фед­раль­ный со­бор но­во­кре­щен­ых та­тар и в те­че­ние несколь­ких дней на­став­лял их в хри­сти­ан­ской ве­ре.

9 ян­ва­ря 1592 го­да свя­ти­тель Ер­мо­ген на­пра­вил пат­ри­ар­ху Иову пись­мо, в ко­то­ром со­об­щал, что в Ка­за­ни не со­вер­ша­ет­ся осо­бое по­ми­но­ве­ние пра­во­слав­ных во­и­нов, жизнь по­ло­жив­ших за ве­ру и Оте­че­ство под Ка­за­нью, и про­сил уста­но­вить опре­де­лен­ный день па­мя­ти во­и­нов. В от­вет свя­ти­те­лю Ер­мо­ге­ну пат­ри­арх при­слал указ от 25 фев­ра­ля, ко­то­рый пред­пи­сы­вал «по всем пра­во­слав­ным во­и­нам, уби­тым под Ка­за­нью и в пре­де­лах ка­зан­ских, со­вер­шать в Ка­за­ни и по всей Ка­зан­ской мит­ро­по­лии па­ни­хи­ду и суб­бот­ний день по­сле По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и впи­сать их в боль­шой си­но­дик, чи­та­е­мый в Неде­лю Пра­во­сла­вия». Свя­ти­тель Ер­мо­ген про­яв­лял рев­ность по ве­ре и твер­дость в со­блю­де­нии цер­ков­ных тра­ди­ций, за­бо­тил­ся о про­све­ще­нии ве­рой Хри­сто­вой ка­зан­ских та­тар.

В 1595 го­ду при де­я­тель­ном уча­стии свя­ти­те­ля со­вер­ши­лось об­ре­те­ние и от­кры­тие мо­щей Ка­зан­ских чу­до­твор­цев: свя­ти­те­лей Гу­рия, пер­во­го ар­хи­епи­ско­па Ка­зан­ско­го, и Вар­со­но­фия, епи­ско­па Твер­ско­го. Царь Фе­о­дор Иоан­но­вич при­ка­зал со­ору­дить в Ка­зан­ском Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском мо­на­сты­ре но­вую ка­мен­ную цер­ковь на ме­сте преж­ней, где бы­ли по­гре­бе­ны свя­тые. Ко­гда бы­ли об­ре­те­ны гро­бы свя­тых, свя­ти­тель Ер­мо­ген при­шел с со­бо­ром ду­хо­вен­ства, по­ве­лел вскрыть гро­бы и, уви­дев нетлен­ные мо­щи и одеж­ды свя­ти­те­лей, со­об­щил Пат­ри­ар­ху и ца­рю. По бла­го­сло­ве­нию свя­тей­ше­го пат­ри­ар­ха Иова († 1605) и по по­ве­ле­нию ца­ря мо­щи но­во­яв­лен­ных чу­до­твор­цев бы­ли по­став­ле­ны в но­вом хра­ме. Свя­той Ер­мо­ген сам со­ста­вил жи­тия свя­ти­те­лей Гу­рия и Вар­со­но­фия, епи­ско­пов Ка­зан­ских.

За вы­да­ю­щи­е­ся ар­хи­пас­тыр­ские тру­ды мит­ро­по­ли­та Ер­мо­ге­на из­бра­ли на пер­во­свя­ти­тель­скую ка­фед­ру, а 3 июля 1606 го­да он был воз­ве­ден со­бо­ром свя­ти­те­лей на пат­ри­ар­ший пре­стол в Мос­ков­ском Успен­ском со­бо­ре. Мит­ро­по­лит Ис­и­дор вру­чил свя­тей­ше­му пат­ри­ар­ху Ер­мо­ге­ну по­сох свя­ти­те­ля Пет­ра, Мос­ков­ско­го чу­до­твор­ца († 21 де­каб­ря 1326), а царь при­нес в дар но­во­му пат­ри­ар­ху па­на­гию, укра­шен­ную дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, бе­лый кло­бук и по­сох. По древ­не­му чи­ну свя­тей­ший пат­ри­арх Ер­мо­ген со­вер­шал ше­ствие на ос­ля­ти во­круг стен Крем­ля.

Де­я­тель­ность пат­ри­ар­ха Ер­мо­ге­на сов­па­ла с труд­ным для Рус­ско­го го­су­дар­ства пе­ри­о­дом – на­ше­стви­ем са­мо­зван­ца Лже­д­мит­рия и поль­ско­го ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III. В этом по­дви­ге пат­ри­арх Ер­мо­ген не был оди­нок: ему под­ра­жа­ли и по­мо­га­ли са­мо­от­вер­жен­ные рус­ские лю­ди. С осо­бен­ным вдох­но­ве­ни­ем про­ти­во­сто­ял свя­тей­ший пат­ри­арх из­мен­ни­кам и вра­гам Оте­че­ства, же­лав­шим по­ра­бо­тить рус­ский на­род, вве­сти в Рос­сии уни­ат­ство и ка­то­ли­че­ство и ис­ко­ре­нить пра­во­сла­вие. Ко­гда са­мо­зва­нец по­до­шел к Москве и рас­по­ло­жил­ся в Ту­шине, пат­ри­арх Ер­мо­ген на­пра­вил мя­теж­ным из­мен­ни­кам два по­сла­ния. В од­ном из них он пи­сал: «...Вы за­бы­ли обе­ты пра­во­слав­ной ве­ры на­шей, в ко­то­рой мы ро­ди­лись, кре­сти­лись, вос­пи­та­лись и воз­рос­ли, пре­сту­пи­ли крест­ное це­ло­ва­ние и клят­ву сто­ять до смер­ти за Дом Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и за Мос­ков­ское го­су­дар­ство и при­па­ли к лож­но-мни­мо­му ва­ше­му ца­ри­ку... Бо­лит моя ду­ша, бо­лез­ну­ет серд­це и все внут­рен­но­сти мои тер­за­ют­ся, все со­ста­вы мои со­дро­га­ют­ся; я пла­чу и с ры­да­ни­ем во­пию: по­ми­луй­те, по­ми­луй­те, бра­тие и ча­да, свои ду­ши и сво­их ро­ди­те­лей, от­шед­ших и жи­вых... По­смот­ри­те, как оте­че­ство на­ше рас­хи­ща­ет­ся и разо­ря­ет­ся чу­жи­ми, ка­ко­му по­ру­га­нию пре­да­ют­ся свя­тые ико­ны и церк­ви, как про­ли­ва­ет­ся кровь непо­вин­ных, во­пи­ю­щая к Бо­гу. Вспом­ни­те, на ко­го вы под­ни­ма­е­те ору­жие: не на Бо­га ли, со­тво­рив­ше­го вас? не на сво­их ли бра­тьев? Не свое ли Оте­че­ство разо­ря­е­те?... За­кли­наю вас име­нем Бо­га, от­стань­те от сво­е­го на­чи­на­ния, по­ка есть вре­мя, чтобы не по­гиб­нуть вам до кон­ца».

В дру­гой гра­мо­те пер­во­свя­ти­тель при­зы­вал: «...Бо­га ра­ди, по­знай­те се­бя и об­ра­ти­тесь, об­ра­дуй­те сво­их ро­ди­те­лей, жен и чад, и всех нас; и ста­нем мо­лить за вас Бо­га»...

Вско­ре пра­вед­ный суд Бо­жий свер­шил­ся и над Ту­шин­ским во­ром: его по­стиг­ла столь же пе­чаль­ная и бес­слав­ная участь, как и пред­ше­ствен­ни­ка; он был убит соб­ствен­ны­ми при­бли­жен­ны­ми 11 де­каб­ря 1610 го­да. Но Москва про­дол­жа­ла оста­вать­ся в опас­но­сти, так как в ней на­хо­ди­лись по­ля­ки и из­мен­ни­ки-бо­яре, пре­дан­ные Си­гиз­мун­ду III. Гра­мо­ты, рас­сы­лав­ши­е­ся пат­ри­ар­хом Ер­мо­ге­ном по го­ро­дам и се­лам, воз­буж­да­ли рус­ский на­род к осво­бож­де­нию Моск­вы от вра­гов и из­бра­нию за­кон­но­го рус­ско­го ца­ря. Моск­ви­чи под­ня­ли вос­ста­ние, в от­вет на ко­то­рое по­ля­ки по­до­жгли го­род, а са­ми укры­лись в Крем­ле. Сов­мест­но с рус­ски­ми из­мен­ни­ка­ми они на­силь­но све­ли свя­то­го пат­ри­ар­ха Ер­мо­ге­на с пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла и за­клю­чи­ли в Чу­до­вом мо­на­сты­ре под стра­жу. В Свет­лый по­не­дель­ник 1611 го­да рус­ское опол­че­ние по­до­шло к Москве и на­ча­ло оса­ду Крем­ля, про­дол­жав­шу­ю­ся несколь­ко ме­ся­цев. Оса­жден­ные в Крем­ле по­ля­ки не раз по­сы­ла­ли к пат­ри­ар­ху по­слов с тре­бо­ва­ни­ем, чтобы он при­ка­зал рус­ским опол­чен­цам отой­ти от го­ро­да, угро­жая при этом ему смерт­ной каз­нью. Свя­ти­тель твер­до от­ве­чал: «Что вы мне угро­жа­е­те? Бо­юсь од­но­го Бо­га. Ес­ли все вы, ли­тов­ские лю­ди, пой­де­те из Мос­ков­ско­го го­су­дар­ства, я бла­го­слов­лю рус­ское опол­че­ние ид­ти от Моск­вы, ес­ли же оста­не­тесь здесь, я бла­го­слов­лю всех сто­ять про­тив вас и по­ме­реть за пра­во­слав­ную ве­ру». Уже из за­то­че­ния свя­щен­но­му­че­ник Ер­мо­ген об­ра­тил­ся с по­след­ним по­сла­ни­ем к рус­ско­му на­ро­ду, бла­го­слов­ляя осво­бо­ди­тель­ную вой­ну про­тив за­во­е­ва­те­лей. Но рус­ские во­е­во­ды не про­яви­ли то­гда еди­но­ду­шия и со­гла­со­ван­но­сти, по­это­му не смог­ли взять Кремль и осво­бо­дить сво­е­го пер­во­свя­ти­те­ля. Бо­лее де­вя­ти ме­ся­цев то­мил­ся он в тяж­ком за­то­че­нии и 17 фев­ра­ля 1612 го­да скон­чал­ся му­че­ни­че­ской смер­тью от го­ло­да.

Осво­бож­де­ние Рос­сии, за ко­то­рое с та­ким несо­кру­ши­мым му­же­ством сто­ял свя­ти­тель Ер­мо­ген, успеш­но за­вер­ши­лось по его пред­ста­тель­ству рус­ским на­ро­дом. Те­ло свя­щен­но­му­че­ни­ка Ер­мо­ге­на бы­ло по­гре­бе­но в Чу­до­вом мо­на­сты­ре, а в 1654 го­ду пе­ре­не­се­но в Мос­ков­ский Успен­ский со­бор. Про­слав­ле­ние пат­ри­ар­ха Ер­мо­ге­на в ли­ке свя­ти­те­лей со­вер­ши­лось 12 мая 1913 го­да. Па­мять его так­же празд­ну­ет­ся 17 фев­ра­ля.

В те­че­ние трех сто­ле­тий из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние пе­ре­да­ва­лась па­мять о пат­ри­ар­хе Ер­мо­гене как свя­ти­те­ле-му­че­ни­ке и рос­ла на­род­ная ве­ра в него как за­ступ­ни­ка и мо­лит­вен­ни­ка за зем­лю Рус­скую у Пре­сто­ла Все­дер­жи­те­ля. В тяж­кие го­ды оте­че­ствен­ных бед­ствий мо­лит­вен­ная мысль на­ро­да об­ра­ща­лась к па­мя­ти пат­ри­ар­ха-ге­роя. Шли рус­ские лю­ди к его гроб­ни­це и со сво­и­ми лич­ны­ми скор­бя­ми, неду­га­ми и бо­лез­ня­ми, бла­го­го­вей­но при­зы­вая на по­мощь свя­ти­те­ля Ер­мо­ге­на, ве­руя в него как теп­ло­го мо­лит­вен­ни­ка и пред­ста­те­ля пред Гос­по­дом. И Все­ми­ло­сти­вый Гос­подь воз­на­гра­дил эту ве­ру....

Ко дню тор­же­ствен­но­го про­слав­ле­ния, сов­пав­ше­му с 300-ле­ти­ем со вре­ме­ни кон­чи­ны свя­щен­но­му­че­ни­ка Ер­мо­ге­на, в Моск­ву ста­ли сте­кать­ся ве­ру­ю­щие из всех кон­цов Рос­сии. Па­лом­ни­ки спе­ши­ли по­кло­нить­ся мо­щам свя­то­го пат­ри­ар­ха, на­хо­дя­щим­ся в Успен­ском со­бо­ре Крем­ля, где по­чти бес­пре­рыв­но слу­жи­лись па­ни­хи­ды. На­ка­нуне про­слав­ле­ния со­вер­шал­ся крест­ный ход, во гла­ве ко­то­ро­го нес­ли ико­ну свя­ти­те­ля Ер­мо­ге­на, а вслед за ней по­кров с гроб­ни­цы, на ко­то­ром свя­ти­тель изо­бра­жен в рост в ман­тии и с по­со­хом. Ря­дом с ико­ной пат­ри­ар­ха нес­ли ико­ну его спо­движ­ни­ка в ду­хов­ной и пат­ри­о­ти­че­ской де­я­тель­но­сти по осво­бож­де­нию Рус­ской зем­ли от поль­ско-ли­тов­ских за­хват­чи­ков пре­по­доб­но­го Ди­о­ни­сия Ра­до­неж­ско­го. На ко­ло­кольне Иоан­на Ве­ли­ко­го све­ти­лась огром­ная над­пись: "Ра­дуй­ся, свя­щен­но­му­че­ни­че Ер­мо­гене, Рос­сий­ския зем­ли ве­ли­кий за­ступ­ни­че". Сот­ни ты­сяч све­чей го­ре­ли в ру­ках ве­ру­ю­щих, про­слав­ляв­ших угод­ни­ка Бо­жия. По окон­ча­нии крест­но­го хо­да у ра­ки с мо­ща­ми пат­ри­ар­ха на­ча­лось чте­ние Пас­халь­но­го ка­но­на с при­со­еди­не­ни­ем ка­но­на свя­ти­те­лю Ер­мо­ге­ну.

Все­нощ­ное бде­ние со­вер­ша­лось под от­кры­тым небом на всех пло­ща­дях Крем­ля. В эту ночь про­изо­шло несколь­ко ис­це­ле­ний по бла­го­дат­ным мо­лит­вам свя­ти­те­ля Ер­мо­ге­на. Так, на­при­мер, один боль­ной при­шел в Успен­ский со­бор на ко­сты­лях, но ощу­тил ис­це­ле­ние по­сле то­го, как при­ло­жил­ся к ра­ке с мо­ща­ми свя­ти­те­ля. Ис­це­лил­ся дру­гой боль­ной, тяж­ко стра­дав­ший рас­слаб­ле­ни­ем. Его при­нес­ли на по­ло­тен­це к ра­ке свя­щен­но­му­че­ни­ка Ер­мо­ге­на, где он по­лу­чил пол­ное ис­це­ле­ние. Эти и дру­гие по­доб­ные ис­це­ле­ния, оче­вид­ца­ми ко­то­рых бы­ли мно­го­чис­лен­ные ве­ру­ю­щие, ста­ли зна­ме­на­тель­ным под­твер­жде­ни­ем свя­то­сти но­во­го рус­ско­го чу­до­твор­ца.

В вос­кре­се­нье, 12 мая, в 10 ча­сов утра со­вер­ша­лась Бо­же­ствен­ная ли­тур­гия в Успен­ском со­бо­ре. На празд­но­ва­ние тор­же­ства про­слав­ле­ния но­во­го свя­то­го при­был бла­жен­ней­ший Гри­го­рий, пат­ри­арх Ан­тио­хий­ский, воз­гла­вив­ший слу­же­ние. По окон­ча­нии ли­тур­гии во всех хра­мах Моск­вы бы­ли от­слу­же­ны мо­леб­ны свя­ти­те­лю Ер­мо­ге­ну и со­вер­шен крест­ный ход в Мос­ков­ском Крем­ле, в ко­то­ром при­ня­ли уча­стие бо­лее 20 ар­хи­ере­ев, со­про­вож­дав­ших тор­же­ствен­ное ше­ствие пе­ни­ем: "Свя­ти­те­лю от­че Ер­мо­гене, мо­ли Бо­га о нас". Бо­го­слу­же­ние за­кон­чи­лось мо­лит­вой свя­щен­но­му­че­ни­ку Ер­мо­ге­ну. С это­го дня на­ча­лось ли­тур­ги­че­ское по­чи­та­ние свя­ти­те­ля Ер­мо­ге­на. Так ис­пол­ни­лось же­ла­ние ве­ру­ю­щих рус­ских лю­дей, по мо­лит­вам ко­то­рых Рус­ская Пра­во­слав­ная Цер­ковь по­лу­чи­ла бла­го­дат­но­го Небес­но­го по­кро­ви­те­ля на­ше­го Оте­че­ства.

Свя­тей­шим Си­но­дом Рус­ской Церк­ви уста­нов­ле­ны дни празд­но­ва­ния свя­щен­но­му­че­ни­ку Ер­мо­ге­ну, пат­ри­ар­ху Мос­ков­ско­му и всея Ру­си: 17 фев­ра­ля – пре­став­ле­ние (све­де­ния о жиз­ни и по­дви­ге по­ме­ще­ны в этот день) и 12 мая – про­слав­ле­ние в ли­ке свя­ти­те­лей.

Ве­ли­ко об­ще­на­цио­наль­ное зна­че­ние свя­ти­те­ля Ер­мо­ге­на, неуто­ми­мо­го бор­ца за чи­сто­ту пра­во­сла­вия и един­ство Рус­ской зем­ли. Его цер­ков­ная и го­судар­ствен­но-пат­ри­о­ти­че­ская де­я­тель­ность в те­че­ние несколь­ких сто­ле­тий слу­жит яр­ким об­раз­цом пла­мен­ной ве­ры и люб­ви для рус­ско­го че­ло­ве­ка. Цер­ков­ная де­я­тель­ность пер­во­свя­ти­те­ля ха­рак­те­ри­зу­ет­ся вни­ма­тель­ным и стро­гим от­но­ше­ни­ем к бо­го­слу­же­нию. При нем бы­ли из­да­ны: Еван­ге­лие, Ми­неи ме­сяч­ные за сен­тябрь (1607 г.), ок­тябрь (1609 г.), но­ябрь (1610 г.) и пер­вые два­дцать дней де­каб­ря, а так­же на­пе­ча­тан "Боль­шой Вер­хов­ный Устав" в 1610 го­ду. При этом свя­ти­тель Ер­мо­ген не огра­ни­чи­вал­ся бла­го­сло­ве­ни­ем к из­да­нию, но тща­тель­но на­блю­дал за ис­прав­но­стью тек­стов. По бла­го­сло­ве­нию свя­ти­те­ля Ер­мо­ге­на с гре­че­ско­го на рус­ский язык бы­ла пе­ре­ве­де­на служ­ба свя­то­му апо­сто­лу Ан­дрею Пер­во­зван­но­му и вос­ста­нов­ле­но празд­но­ва­ние его па­мя­ти в Успен­ском со­бо­ре. Под на­блю­де­ни­ем пер­во­свя­ти­те­ля бы­ли сде­ла­ны но­вые стан­ки для пе­ча­та­ния бо­го­слу­жеб­ных книг и по­стро­е­но но­вое зда­ние ти­по­гра­фии, по­стра­дав­шее во вре­мя по­жа­ра 1611 го­да, ко­гда Москва бы­ла по­до­жже­на по­ля­ка­ми. За­бо­тясь о со­блю­де­нии бо­го­слу­жеб­но­го чи­на, свя­ти­тель Ер­мо­ген со­ста­вил "По­сла­ние на­ка­за­тель­но ко всем лю­дям, па­че же свя­щен­ни­ком и диа­ко­ном о ис­прав­ле­нии цер­ков­на­го пе­ния". "По­сла­ние" об­ли­ча­ет свя­щен­но­слу­жи­те­лей в неустав­ном со­вер­ше­нии цер­ков­ных служб – мно­го­гла­сии, а ми­рян – в небла­го­го­вей­ном от­но­ше­нии к Бо­го­слу­же­нию.

Ши­ро­ко из­вест­на ли­те­ра­тур­ная де­я­тель­ность пер­во­свя­ти­те­ля Рус­ской Церк­ви. Его пе­ру при­над­ле­жат: по­весть о Ка­зан­ской иконе Бо­жи­ей Ма­те­ри и служ­ба этой иконе (1594 г.); по­сла­ние пат­ри­ар­ху Иову, со­дер­жа­щее све­де­ния о ка­зан­ских му­че­ни­ках (1591 г.); сбор­ник, в ко­то­ром рас­смат­ри­ва­ют­ся во­про­сы бо­го­слу­же­ния (1598 г.); пат­ри­о­ти­че­ские гра­мо­ты и воз­зва­ния, об­ра­щен­ные к рус­ско­му на­ро­ду (1606–1613) и дру­гие про­из­ве­де­ния.

От­зы­вы совре­мен­ни­ков сви­де­тель­ству­ют о пат­ри­ар­хе Ер­мо­гене как че­ло­ве­ке вы­да­ю­ще­го­ся ума и на­чи­тан­но­сти: "Го­су­дарь ве­ли­ка ра­зу­ма и смыс­ла и муд­ра ума", "чу­ден зе­ло и мно­га­го раз­суж­де­ния", "зе­ло пре­муд­ро­стию укра­шен и в книж­ном уче­нии изя­щен", "о Бо­же­ствен­ных сло­ве­сех прис­но упраж­ня­ет­ся и вся кни­ги Вет­ха­го за­ко­на и Но­выя бла­го­да­ти, и уста­вы цер­ков­ныя и пра­ви­ла за­кон­ныя до кон­ца из­вы­че". Свя­ти­тель Ер­мо­ген мно­го за­ни­мал­ся в мо­на­стыр­ских биб­лио­те­ках, преж­де все­го, в бо­га­тей­шей биб­лио­те­ке Мос­ков­ско­го Чу­до­ва мо­на­сты­ря, где вы­пи­сы­вал из древ­них ру­ко­пи­сей цен­ней­шие ис­то­ри­че­ские све­де­ния, по­ло­жен­ные в ос­но­ву ле­то­пис­ных за­пи­сей. В XVII ве­ке ле­то­пис­цем "Вос­кре­сен­ской ле­то­писи" на­зы­ва­ли свя­тей­ше­го пат­ри­ар­ха Ер­мо­ге­на. В со­чи­не­ни­ях пред­сто­я­те­ля Рус­ской Церк­ви и его ар­хи­пас­тыр­ских гра­мо­тах по­сто­ян­но встре­ча­ют­ся ссыл­ки на Свя­щен­ное Пи­са­ние и при­ме­ры, взя­тые из ис­то­рии, что сви­де­тель­ству­ет о глу­бо­ком зна­нии Сло­ва Бо­жия и на­чи­тан­но­сти в цер­ков­ной пись­мен­но­сти то­го вре­ме­ни.

С этой на­чи­тан­но­стью пат­ри­арх Ер­мо­ген со­еди­нял и вы­да­ю­щи­е­ся спо­соб­но­сти про­по­вед­ни­ка и учи­те­ля. От­зы­вы совре­мен­ни­ков ха­рак­те­ри­зу­ют нрав­ствен­ный об­лик пер­во­свя­ти­те­ля как "му­жа бла­го­че­сти­ва­го", "из­вест­на­го чи­с­та­го жи­тия", "ис­тин­на­го пас­ты­ря ста­да Хри­сто­ва", "нелож­на­го сто­я­те­ля по ве­ре хри­сти­ан­ской".

Эти ка­че­ства свя­ти­те­ля Ер­мо­ге­на с осо­бен­ной си­лой про­яви­лись в Смут­ное вре­мя, ко­гда Рус­скую зем­лю по­стиг­ло несча­стие внут­рен­не­го нестро­е­ния, усу­губ­лен­ное поль­ско-ли­тов­ским на­ше­стви­ем. В этот мрач­ный пе­ри­од пер­во­свя­ти­тель Рус­ской Церк­ви са­мо­от­вер­жен­но обе­ре­гал Рус­ское го­су­дар­ство, сло­вом и де­лом за­щи­щая пра­во­слав­ную ве­ру от ла­тин­ства и един­ство на­ше­го Оте­че­ства от вра­гов внут­рен­них и внеш­них. Свой по­двиг спа­се­ния Ро­ди­ны свя­ти­тель Ер­мо­ген увен­чал му­че­ни­че­ской кон­чи­ной, пе­ре­шед­шей в бла­го­дат­ное мо­лит­вен­ное Небес­ное за­ступ­ни­че­ство за на­ше оте­че­ство у Пре­сто­ла Свя­той Тро­и­цы.

В 1913 го­ду Рус­ская Пра­во­слав­ная Цер­ковь про­сла­ви­ла пат­ри­ар­ха Гер­мо­ге­на в ли­ке свя­тых. Его па­мять со­вер­ша­ет­ся 12 /25 мая и 17 фев­ра­ля/2 мар­та.

Молитвы

Тропарь священномученика Ермогена глас 4

Российския земли первопрестольниче/ и неусыпный о ней к Богу молитвенниче,/ за веру Христову и паству твою душу свою положив,/ страну нашу от нечестия избавил еси./ Темже вопием ти:/ спасай нас молитвами твоими,// священномучениче Ермогене, отче наш.

Тропарь священномученика Ермогена глас 4

Приспе день светлаго торжества,/ град Москва радуется,/ и с ним Русь Православная ликовствует/ песньми и пеньми духовными:/ днесь бо священное торжество/ в явлении честных и многоцелебных мощей/ святителя и чудотворца Ермогена,/ якоже солнце незаходимое, возсия светозарными лучами,/ разгоняя тьму искушений же и бед/ от вопиющих верно:// спасай нас, яко предстатель наш, великий Ермогене.

Тропарь святителям Московским глас 4

Первопрестольницы Российстии,/ истиннии хранителие апостольских преданий,/ столпи непоколебимии, православия наставницы,/ Петре, Алексие, Ионо, Филиппе и Ермогене,/ Владыку всех молите/ мир вселенней даровати// и душам нашим велию милость.

Кондак священномученика Ермогена глас 6

Темницею и гладом изнуряем,/ даже до смерти верен пребыл еси, блаженне Ермогене,/ малодушие от сердец людей твоих отгоняя/ и на общий подвиг вся призывая./ Темже и нечестивых мятеж низложил еси и страну нашу утвердил еси,/ да вси зовем ти:// радуйся, заступниче Российския земли.

Кондак святителям Московским глас 3

Во святителех благочестно пожисте/ и люди к богоразумию настависте,/ и добре Богу угодисте,/ сего ради от Него нетлением/ и чудесы прославистеся,// яко ученицы Божия благодати.

Величание

Величаем вас,/ святителие Христовы,/ Петре, Алексие, Ионо, Филиппе и Ермогене,/ и чтим святую память вашу,/ вы бо молите за нас// Христа Бога нашего.

Молитва сщмч. Ермогену

О, великий угодниче Христов, святителю отче наш Ермогене! К тебе, молитвеннику теплому и предстателю пред Богом непостыдному, усердно притекаем, в нуждах и скорбех наших утешения и помощи просяще. В древнюю годину искушений, внегда обышедше обыдоша страну нашу нечестивии врази. Господь яви тя Церкви Своей столпа непоколебима и людем российским пастыря добра, душу свою за овцы положивша и лютыя волки далече отгнавша. Ныне убо призри и на ны, недостойная чада твоя, умиленною душею и сокрушенным сердцем тебе призывающая. Крепость бо наша в нас оскуде, и вражия ловления и сети обыдоша нас. Помози нам, заступниче наш! Утверди нас в вере святей: научи нас всегда творити заповеди Божия и вся предания церковная, от отец нам заповеданная. Пастырем нашим буди архипастырь, воином вождь духовный, болящим врач, печальным утешитель, гонимым заступник, юным наставник, всем же благосердый отец и за вся теплый молитвенник; яко да молитвами твоими ограждяеми, непрестанно воспоем и прославим всесвятое Имя Живоначальныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Акафист священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея России, чудотворцу

Кондак 1

Изрядный воеводо ратоборцев за веру Христову, теплый утешителю всех напаствуемых и обремененных скорбьми многими, непоколебимый столпе православныя веры, еяже ради положил еси душу твою за други своя, и нас свободил еси от козней и сетей вражиих. И ныне от Господа прославлен еси явлением чудес твоих, имиже собрал еси нас умиленною душею пети тебе: Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Икос 1

Ангела хранителя Российския земли яви тя милосердый Христос в древния дни мятежа и нестроения, да спасет ю от блуждания греховнаго. И ныне яви тя молитвенника тепла и чудотворца, яко знамение жизни нашея; да и ныне грядут по тебе вси блуждающии, яко овцы неимущия пастыря, и обретше тобою спасение, да поют тебе сице: Радуйся, Церкве нашея премудрое возглавление; Радуйся, о чадех Церкве теплое промышление. Радуйся, страны нашея церковное утверждение; Радуйся, сынов царства православное озарение. Радуйся, пастырем и пасомым доброе поучение; Радуйся, царем нашим совете и утешение. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 2

Видя Русь, яко вдовицу, зельне плачущу о разорении дома своего, умилосердився, на рамена своя подъял еси скорби ея и даже до смерти понесл еси я. Сего ради вечно радуешися на небесех, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумом любве, наказующия и милующия, управлял еси, святителю, Казанскою паствою твоею, яко кораблем, в пучине зол потопляемым, и привел еси его к тихой пристани святыя православныя Церкве, темже благодарственно поем ти: Радуйся, ума Христова вместилище; Радуйся, разума Церкве хранилище. Радуйся, главо, светом истины всех озаряющая; Радуйся, премудросте, немудрыя просвещающая. Радуйся, благовестниче православныя правды; Радуйся, обличителю человеческаго суемудрия и неправды. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 3

Силою веры и разума духовнаго укрепляя во граде Казани новокрещенную паству твою, всеоружием Божия благодати победил еси козни врагов православныя веры Христовы и поучал еси чад твоих непрестанно взывати Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея благодать священства, добре носиму в благоухающем сосуде души твоея, сподобился еси, отче Ермогене, взяти от земли святую икону Пречистыя Богоматере, во граде Казани чудесно явленную, и прославити ю по достоянию. Темже и подвизаеши нас взывати тебе сице: Радуйся, чудотворныя иконы Казанския первое прославление; Радуйся, чудес от сея иконы неложное извещение. Радуйся, славы Богоматере умиленный песнотворче; Радуйся, пред Нею о пастве твоей теплый молитвенниче. Радуйся, Матерь Божию, яко Заступницу православного царства Российскаго, почитаяй; Радуйся, о утверждении сего царства пред Пречистою слезы проливаяй. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 4

Бурею помышлений сумнительных и стремлений мятежных волнуема и в пучину инославнаго суемудрия погружаема, Русь утопаше. Узрев же тя, святителю Божий, яко “столпа непоколебима и адаманта тверда”, возрадовася надеждею и, тобою укрепляема, поет Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав беззаконное умышление самозваннаго царя поругатися над верою православною, дерзновенно вещал еси ему, яко не подобает царю православному оженитися еретичкою, и тако обличил еси его неверие и нечестие. Сего ради и воздвиже на тя гонение и из престольнаго града тя, святителю, изверже. Мы же, почитающе сие твое правдолюбие, поем ти, сильному о Господе: Радуйся, крепкий поборниче противу самозваннаго повелителя; Радуйся, дерзновенный заступниче за православную веру. Радуйся, суемудраго инославия праведное обличение; Радуйся, спасительнаго православия немолчное назидание. Радуйся, правды ради изгнанный; Радуйся, от Господа вечною славою на небесех венчанный. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 5

Боготечную зведу показа тя на небесех в сонме священномучеников Господь Вседержитель, зане и на земли был еси звезда светлая, осиявающая царя и царство светом православия и путеводствующая ко угождению единому Богу, во еже воспевати Ему непрестанно: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша тя православнии людие, яко светило церковное, безоблачно сияющее в просвещение омраченных страстьми, призваша тя в царствующий град Москву, егда нечестивый самозваный повелитель низвержен бысть, да на свещнице первосвятительскаго служения освещавши путь жизни новому царю и всему Российскому царству. Сего ради и мы, до сего дне озаряемии светом твоим, неустанно взываем ти: Радуйся, почитаяй царя, яко Божие дарование; Радуйся, мняй быти ему благочестиву и поборателю по вере православней. Радуйся, новопоставленна царя Василия твердости учивый; Радуйся, в радости и в горе другом ему бывый. Радуйся, православнаго царя нашего пребывающее благословение; Радуйся, во всех делех небесное ему поможение; Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 6

Проповедник быв спасительнаго покаяния, егда разгореся новый мятеж на Руси, призвал еси во град Москву древняго и немощнаго старца первосвятителя Иова и купно с ним молился еси в храме Успения Богоматере о чадех твоих, “да отвратит Господь от них праведный гнев Свой, да подаст им мир и любовь, да устроит в царстве древнее единение, да благословит царя победами над враги”, и тако да прославится в людех российских Имя Господне песнию: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый во граде Москве светильник пресветлый был еси, святителю Ермогене, всем блуждающим во тьме греховней, в твоих “богомольных” посланиих путь спасения им показуя и дух уныния и малодушия от сердец их отгоняя. Сего ради и мы грешнии, в дни скорби и блуждания греховнаго, припадаем к тебе, святителю Божий, и слезно взываем: охраняй и ныне отечество наше от шатания умов и сердец, буди в жизни нам вождь добрый и благонадежный, да “не погибнет, по словеси твоему, Русь православная и Богом любимая” и да не престанет величати тя сице: Радуйся, от потопления бурями житейскими российския люди спасаяй; Радуйся, унывающих и мятущихся укрепляяй и от заблуждений отвращаяй. Радуйся, преступающих крестное целование со властию обличаяй; Радуйся, за дом Пречистыя Богородицы и за Московское царство даже до смерти стояти научаяй. Радуйся, зерцало совести нелицеприятныя; Радуйся, добрый кормчий корабля Христова. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 7

Хотя быти пастырь добрый, емуже суть овцы своя, видев волка грядуща, не оставлял еси овцы и не бегал еси, но пред ними ходил еси во всеоружии силы и истины, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго человека, по образу Создавшаго его, а не новаго царства инославнаго измышления, возжелел еси, святителю Ермогене. Сего ради ополчился еси на иноземное суемудрие и ратовал еси за царство древлеправославное, еже тщится во всех людех и во всем житии их вообразити Христа Бога. Поем и славим сие православное ратоборство твое и благодарственно вопием ти: Радуйся, волков хищных нещадное изгнание; Радуйся, коварства их мудрое распознание. Радуйся, всех стояти непоколебимо за православную веру Христову учивый; Радуйся, иновернаго царя возсести на престол Российский недопустивый. Радуйся, стада Христова церковное ограждение; Радуйся, царства православнаго верное спасение. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 8

Странно есть маловерным и малодушным зрети, како святитель Ермоген, сей воистину “крепкий воин Христов”, дерзновенно обличает измену вере Христовой и, егда устремися нань нечестивый изменник, имый нож в руце, токмо знамением крестным ограждает себе от нападения вражия, и тако побеждает его злобу и безумие, нас же воздвизает к пению: Аллилуиа.

Икос 8

Весь бе исполнен ревностию Илии пророка, святителю Ермогене, егда узрел еси запустение царства и поругание святых храмов Божиих, огнем сея ревности воспламенил еси и сердца верных чад твоих, мужественно стати за веру православную и изгнати из престольнаго града нечестивых ляхов, во спасение Российския земли, поющия ти ныне любовию: Радуйся, святою ревностию о спасении царства Российскаго пламеневый; Радуйся, возжещи сию ревность и в чадех твоих восхотевый. Радуйся, вся угрозы и прещения врагов твоих; презревый; Радуйся, изыти им из града Москвы повелевый. Радуйся, российское воинство на освобождение царствующаго града от нечестивых врагов благословивый; Радуйся, святыни его от поругания тем оградити желавый. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 9

Всякия труды подъял еси, святителю Божий, всякия лишения, обиды и болезни претерпел еси, спасения ради чад твоих; но и в терпении и в труде мнозем неустанно взывал еси Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии мира сего безмолвствуют, в страсе и трепете видяще разорение царства Российскаго, громозвучный же глас святителя Ермогена, уже в заточении сущаго, не престает проповедати покаяние во отпущение грехов, ихже ради излился на Русь праведный гнев Божий, и молит пасомых “в чистоте души своя хранити и положити я за Пречистыя дом и за чудотворцев, и за веру”. И мы веруем, яко слезами покаяния, по глаголу святителя, согрешившая Русь омыся, очистися и обновися, и ныне поет во славу своего по Бозе наставника: Радуйся, грешныя к покаянию призываяй; Радуйся, властию от Бога грехи царства разрешаяй. Радуйся, за грехи чад твоих и в заточении Бога моливый; Радуйся, слезными теченьми землю темницы твоея оросивый. Радуйся, рыданьми покаяния лице царства обновивый; Радуйся, гнев Божий на милость к нам грешным преклонивый. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 10

Спасти хотя Русь от безначалия греховнаго, не к нечестивому западу, но к богобоязненному дому боляр Романовых обратил еси очи твои, святителю Ермогене, да будет он властию от Бога, во утверждение Христова закона, и да поют царие и людие единеми усты и единем сердцем Спасителю Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стопа неодолимая Церкве был еси, отче наш Ермогене, еюже царство наше оградися, в православии утвердися и от врагов спасеся, и ныне со благодарением взывает ти: Радуйся, злыя козни нечестиваго запада отвергнувый; Радуйся, православие в земли нашей утвердивый. Радуйся, святых преданий отеческих хранителю; Радуйся, уставов Церкве Православныя ревнителю. Радуйся, в доме боляр Романовых благочестивую отрасль древняго царственнаго рода узревый; Радуйся, в нем Божиею милостию Царя всея Руси указавый. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 11

Пение исходное и рыдание надгробное творит православная Русь у гроба священномученика Ермогена, положившаго душу свою за други своя. Не плачите, православнии, не плачите, но паче дерзайте верою, праведник бо и по смерти жив будет во веки, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светильник Христов, на верху горы стояй и всей Руси светяй был еси в житии твоем, святителю Ермогене. И се полагаешися под спудом могильным плотию, да возсияеши духом, яко солнце в царствии Отца Небеснаго, нас же да просветиши сице воспевати болезни и труды твоя: Радуйся, с престола патриаршаго беззаконно низверженный; Радуйся, в темное подземелие, яко во гроб, вверженный. Радуйся, травною пищею от врагов питанный; Радуйся, глада мученьми даже до смерти изнуренный. Радуйся, священномучениче, за православие царства пострадавый; Радуйся, страстотерпче, в руце Господу дух свой предавый. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 12

Благодати Божией сокровище явися всечестная рака мощей твоих, святителю отче Ермогене, и источник приснотекущия силы, еюже беси изгоняются, недужнии исцеляются, хромии ходят, глухии слышат, слепии презирают, озлобленнии умиряются, скорбящии утешаются и вси ликуют о Господе и прославляют Бога, дивнаго во святых Своих, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твое прославление, святителю Ермогене, сия песни приносим ти, чудотворче святый, яко благоухание христианския радости: зрим бо Божию силу, во святых мощех твоих пребывающую. И ныне озаряеши нас светоизлиянием твоея благодати, обвеселяя сердца наша пети ти со умилением: Радуйся, ты бо Сладчайшаго присно созерцаеши; Радуйся, ты бо лицем к лицу Христа воспеваеши. Радуйся, ты бо Божественною силою преображаешися от славы в славу; Радуйся, ты бо, яко солнце новое, украшаеши Господню державу. Радуйся, твоим бо сиянием и мы незримо просветляемся; Радуйся, твоею бо силою и мы чудесно оживотворяемся. Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 13

О, преславный угодниче Божий, святителю отче наш Ермогене. Приими наше твоей славе сорадование, яко воздыхание души, жаждет бо неотъемлемый радости, и умоли венчавшаго тя славою Господа низпослати и нам от бед, скорбей и болезней, обдержащих ны, скорое избавление, даровати же благодать утешения и радования, да с веселием выну поем Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак

Молитва священномученику Ермогену

О, великий угодниче Христов, святителю отче наш Ермогене! К тебе, молитвеннику теплому и предстателю пред Богом непостыдному, усердно притекаем, в нуждах и скорбех наших утешения и помощи просяще. В древнюю годину искушений, внегда обышедше обыдоша страну нашу нечестивии врази. Господь яви тя Церкви Своей столпа непоколебима и людем российским пастыря добра, душу свою за овцы положивша и лютыя волки далече отгнавша. Ныне убо призри и на ны, недостойная чада твоя, умиленною душею и сокрушенным сердцем тебе призывающая. Крепость бо наша в нас оскуде, и вражия ловления и сети обыдоша нас. Помози нам, заступниче наш! Утверди нас в вере святей: научи нас всегда творити заповеди Божия и вся предания церковная, от отец нам заповеданная. Пастырем нашим буди архипастырь, воином вождь духовный, болящим врач, печальным утешитель, гонимым заступник, юным наставник, всем же благосердый отец и за вся теплый молитвенник; яко да молитвами твоими ограждяеми, непрестанно воспоем и прославим всесвятое Имя Живоначальныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Канон священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея Руси глас 8

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Пе́снь возсле́м, лю́дие, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, пе́снь побе́дную пою́ще и вопию́ще: пои́м Тебе́, еди́ному Влады́це.

Ве́дущии воскликнове́ние, по́йте и велича́йте святи́теля вели́каго и, взира́юще на кончи́ну его́, подража́йте ве́ре его́.

Оби́лие благода́ти обита́ет в ра́це моще́й твои́х, святи́телю Ермоге́не, ея́же ра́ди прославля́ем тя́, я́ко новоявле́нна чудотво́рца, и про́сим исцеле́ний.

Нача́ло прему́дрости — стра́х Госпо́день, научи́вый и тя́, святи́телю, рабо́тати Го́сподеви с тре́петом и ра́доватися пред лице́м Его́. Да́ждь и на́м, по моли́тве твое́й, положи́ти сие́ нача́ло благо́е.

Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от все́х и́х изба́вит я́ Госпо́дь. По словеси́ сему́ бы́сть житие́ твое́, святи́телю. И се́, ны́не ра́дуешися на небесе́х и ра́дуеши все́х, чту́щих па́мять твою́.

Испыта́яй свиде́ния Бо́жия бы́л еси́, святи́телю, в зако́не бо Христо́ве поуча́лся еси́ де́нь и но́щь, и оправда́ния Госпо́дня пра́ва су́ть, в селе́ния бо пра́ведных всели́ тя́ Госпо́дь.

За́поведи Госпо́дни от ю́ности возлюби́л еси́ и преда́ния святы́х оте́ц да́же до сме́рти соблю́л еси́, святи́телю, и ны́не с ни́ми сопрославля́еши Бо́га, Его́же моли́, да спасе́т тобо́ю ду́ши на́ша.

Его́же возлюби́л еси́ и Ему́же ре́вностно порабо́тал еси́, ны́не с ли́ки святы́х воспева́еши и мо́лишися за ны́.

Богоро́дичен: Моли́твеннице те́плая, Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, приими́ мольбы́ от на́с, приле́жно призыва́ющих и моля́щихся Тебе́: покры́й страну́ на́шу правосла́вную покро́вом Твоея́ бла́гости.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Ле́та дре́вняя помяну́х, и поучи́хся во все́х де́лех твои́х, святи́телю, и обрето́х ве́дение, ка́ко жи́ти в ми́ре се́м, от святы́х оте́ц и от жити́й святы́х вразумля́яся.

Епи́скоп му́дрый лю́дем и ца́рству бы́л еси́, святи́телю, уподо́бился еси́ му́жу, смотря́щу лице́ бытия́ ца́рства правосла́внаго в ле́тописех дре́вних, я́коже в зерца́ле, поуча́ющуся прему́дрости Правосла́вия во дне́х дре́вних.

Го́споди, Госпо́дь на́ш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по все́й Руси́. Госпо́дь посмее́тся враго́м на́шим. Госпо́дь засту́пник на́ш. — Сию́ пра́вду живописа́л еси́, святи́телю, поуча́я ро́ды родо́в, я́ко летопи́сец правосла́вныя Руси́.

Лю́дие поучи́теся, лю́дие умили́теся, вразумля́юще себе́ саме́х в пе́ниих и пе́снех духо́вных, и́миже просла́вил е́сть святи́тель Ермоге́н Засту́пницу ро́да на́шего.

А́ще не Госпо́дь сози́ждет до́м, всу́е труди́шася зи́ждущии. Сию́ и́стину внуша́л еси́, святи́телю, стра́жем земли́ на́шея, да не осуетя́тся помышле́нии свои́ми и да не всу́е мяту́тся.

Свяще́нник це́ркве святи́теля Никола́я бы́л еси́, Ермоге́не, и, возгрева́я да́р, живу́щий в тебе́, ве́лию любо́вь Богома́тере стяжа́л еси́, Е́юже от сла́вы в сла́ву да́же до небесе́ влеко́м бы́л еси́ и в селе́ниих пра́ведных всели́лся еси́.

Уподо́бился еси́ купцу́, многоце́нен би́сер обре́тшу, егда́ ико́ну Богома́тере от земли́ подъя́л еси́, я́ко сокро́вище благода́ти, ни́щия ду́хом обогаща́ющее.

Богоро́дичен: Сказа́ние чуде́с Твои́х, Богоро́дице, е́же написа́ святи́тель Ермоге́н во сла́ву ико́ны Твоея́ Каза́нския, воздвиза́ет всю́ Ру́сь правосла́вную при́сно прибега́ти к Тебе́ во все́х обстоя́ниих и приле́жно моли́ти: Пресвята́я Богоро́дице, помога́й на́м.

Седа́лен, гла́с 8.

Возше́д на высоту́ небе́сную, и боже́ственными отту́ду, о́тче, озари́вся сия́нии чуде́с, пресве́тел вои́стину яви́лся еси́ правосла́вней Руси́ па́стырь, на́м в напа́стех сы́й предста́тель непобеди́м; те́мже пресла́вно враги́ победи́в, лжу́ иносла́вия отгна́л еси́, и ца́рство правосла́вное спа́сл еси́ от поги́бели, Ермоге́не. Моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен: Святи́телю Ермоге́ну подража́юще, почти́м пресве́тлую ико́ну Богома́тере, я́ко исто́чник неисчерпа́емый исцеле́ний, и ублажи́м Ма́терь Бо́га Вы́шняго, я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Возвести́те во язы́цех дела́ Бо́жия, я́же яви́л на́м е́сть Госпо́дь Вседержи́тель от ико́ны Своея́ Ма́тере, — ре́кл еси́, святи́телю, — да не реку́т язы́цы: где́ е́сть Бо́г и́х, в Него́же ве́руют? и да заградя́тся уста́ и́х.

Я́та бы́сть земле́ю, но не удержа́нна, ико́на Пречи́стыя, да бу́дет во утвержде́ние новопросвеще́нным, блужда́ющим же во тьме́ неве́дения, во открове́ние све́та и́стины, я́коже му́дрствует о се́м святи́тель Ермоге́н.

Ты́ еси́ изря́дное пе́ние чуде́с Пренепоро́чныя, ты́ еси́ утвержде́ние немощству́ющих в ве́ре, ты́ еси́ просвеще́ние омраче́нных тьмо́ю неве́рия, и пое́т тя́ ду́х мо́й.

И́го благо́е и бре́мя ле́гкое подъя́л еси́, Ермоге́не, егда́ о́браз а́нгельский восприя́л еси́, да прии́деши в во́зраст му́жа соверше́нна.

Тебе́, оде́ющагося моли́твою, я́ко ри́зою, доброде́телей подви́жника, Спа́сова оби́тель ви́дя, зело́ ра́довася: гряде́т бо свяще́нно-архимандри́т обнови́ти оби́тель и утверди́ти благоче́стие.

Ермола́ю тезоимени́тый, усоверши́лся еси́, Ермоге́ну же, сожи́тельствуя, уподо́бился еси́, и се́, я́ко свети́льник немерца́яй, поставля́ешися на све́щнице Каза́нския Це́ркве.

Ле́по е́сть прему́дрому нему́дрыя просвеща́ти, си́льному о Го́споде немощны́я укрепля́ти, ле́по е́сть святи́тельствовати Ермоге́ну, вся́ могу́щему о Христе́ Иису́се.

Богоро́дичен: Я́ко Госпожу́, Цари́цу и Влады́чицу, заступа́ющу все́х на́с, в держа́вный Тво́й покро́в прибега́ющих, пое́т Тя́ святы́й Ермоге́н, с ни́мже приими́ и на́ша моле́ния и спаси́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: У́тренююще вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны́, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Егда́ бы́л еси́ в Каза́ни, неве́дущия и́стиннаго Бо́га просвеща́л еси́ и рабо́тати Еди́ному Бо́гу науча́л еси́. Сего́ ра́ди со апо́столы ра́дуешися, прие́мля награ́ду благове́стника Христо́ва.

Ре́вностию Бо́жиею по сла́ве ди́вных во святы́х: Гу́рия, Варсоно́фия и Ге́рмана поревнова́л еси́, Ермоге́не, и, те́х моли́твами вспомоществу́емый, в оби́тели святи́телей пресели́лся еси́, предстоя́ Еди́ному Пастыренача́льнику, Его́же моли́ спасти́ся все́м на́м.

Ми́луя, нака́зывал еси́ и, наказу́я, ми́ловал еси́, святи́телю, и се́ю му́дростию огражда́л еси́ от волко́в хи́щных новопросвеще́нная ча́да твоя́ и вся́ о́вцы твоя́.

Опло́том во́ли царе́вой, ревну́ющия по правосла́вию ца́рства, немощны́я в ве́ре огражда́л еси́ и к попече́нию о спасе́нии ца́рства во Христе́ Иису́се царя́ Фео́дора призыва́л еси́, указу́я ца́рству спаси́тельное преображе́ние.

Гра́д Москва́ и с ни́м вся́ Ру́сь пла́кася го́рько, самозва́нну повели́телю воцари́вшуся и в нече́стие обле́кшуся, ты́ же еди́н, я́ко кре́пкий побо́рник, сему́ нече́стию противоста́л еси́ и ве́ру Правосла́вную со дерзнове́нием испове́дал еси́.

Ермоге́на испове́дника, и́же не убоя́ся преще́ния сме́ртнаго и слове́с жесто́ких от нечести́ваго врага́, пе́сньми ублажа́ем.

На Него́же ра́дующеся взира́ют чи́ни а́нгельстии и вси́ святи́и, Тому́ предстои́ши ны́не, Ермоге́не, и я́ко испове́дник хода́тайствуеши при́сно за Ру́сь правосла́вную.

Богоро́дичен: Ада́мово воззва́ние, Пренепоро́чная Де́во, с Тобо́ю Госпо́дь и Тобо́ю с на́ми Бо́г, разуме́йте сие́, язы́цы, и покаря́йтеся.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Собо́ра освяще́ннаго избра́нием и повеле́нием ца́рским возше́л еси́, святи́телю, на престо́л патриа́ршия вла́сти, да спасе́ши Ру́сь, напа́стьми мно́гими обурева́ему.

Ве́ры нелицеме́рныя испове́дание непоколе́блемое начерта́л еси́, святи́телю, руко́ю твое́ю и сию́ ве́ру пред лице́м всея́ Це́ркве в собо́ре Успе́ния Пречи́стыя испове́дал еси́, да у́зрит вся́ Ру́сь ка́мень и́стинныя ве́ры, на не́мже сози́ждется ца́рство и утверди́тся в Правосла́вии.

Язы́к тво́й — тро́сть кни́жника скоропи́сца, и́мже загради́шася уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго, и усмири́ся мяте́ж нечести́вых.

Тьму́ лжи́, я́же бы́сть о́крест престо́ла ца́рскаго, разгоня́я сло́вом и́стины, и на борьбу́ с изме́нниками правосла́вное во́инство благословля́я, изне́сл еси́ на сто́гна гра́да Москвы́ покро́в от чудото́чных моще́й царе́вича Дими́трия, да возвести́тся пра́вда Бо́жия и да укрепи́тся страна́ Правосла́вная.

А́ще ца́рь благочести́в, — ре́кл еси́, святи́телю, — и по ве́ре правосла́вней побора́тель, благослови́те о не́м Го́спода и возлюби́те его́, и в стра́се Бо́жии повину́йтеся ему́ и покаря́йтеся.

Я́ко дре́во при исхо́дищих во́д, бы́л еси́ у престо́ла благода́ти, святи́телю, осеня́я прохла́дою утеше́ния и многопло́дием пра́вды царя́ правосла́вныя Руси́.

И пропове́дуеши, и облича́еши, и призыва́еши, и мо́лишися, и моли́тися во все́х хра́мех повелева́еши, святи́телю, о спасе́нии и о умире́нии страны́ Правосла́вныя.

Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во, упова́ние христиа́ном, покры́й, соблюди́, сохрани́ и спаси́ Ру́сь, прибега́ющу ко Твоему́ заступле́нию.

Конда́к, гла́с 6:

Темни́цею и гла́дом изнуря́емь, да́же до сме́рти ве́рен пребы́л еси́, блаже́нне Ермоге́не, малоду́шие от серде́ц люде́й твои́х отгоня́я и на о́бщий по́двиг вся́ призыва́я. Те́мже и нечести́вых мяте́ж низложи́л еси́ и ски́птры ца́рства утверди́л еси́, да вси́ зове́м ти́: ра́дуйся, засту́пниче Росси́йския земли́.

И́кос:

Прииди́те, правосла́внии лю́дие, пе́сньми ублажи́м пресве́тла свети́льника Це́ркве Росси́йския, непоколеби́ма столпа́ ве́ры правосла́вныя, те́пла моли́твенника и предста́теля за зе́млю на́шу, кре́пка стоя́теля проти́ву враго́в, стро́гаго обличи́теля на преда́телей и разори́телей правосла́внаго ца́рства, до́браго па́стыря, ду́шу свою́ за о́вцы своя́ положи́вша и сего́ ра́ди венце́м сла́вы от Го́спода венча́нна, к нему́же припаде́м, ве́рою и любо́вию зову́ще си́це: ра́дуйся, вели́кий в иера́рсех Росси́йских святи́телю Христо́в о́тче на́ш Ермоге́не.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: О́троцы Богочести́вии в Вавило́не, о́бразу злато́му не поклони́шася, но посреде́ пе́щи о́гненныя, ороша́еми, пе́снь воспева́ху, глаго́люще: превозноси́мый отце́в и на́с Бо́же, благослове́н еси́.

Огне́м лю́тыя зло́бы опаля́ема, пе́щи о́гненней уподо́билася е́сть правосла́вная Ру́сь во дни́ разоре́ния и мяте́жа лю́таго, си́лою же слове́с твои́х, святи́телю, ороша́ема и до дне́сь пое́т правосла́вно: отце́в и на́с Бо́же, благослове́н еси́.

Гла́с в собо́ре Успе́ния Пречи́стыя слы́шан бы́сть: пока́йтеся о зло́бе ва́шей, врази́ царю́ правосла́вному и Бо́гови, и́бо Бо́гом венча́н е́сть на ца́рство и Бо́гом ца́рствует во утвержде́ние Христо́вы пра́вды, пою́ще Го́сподеви: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Оте́ц всея́ Руси́ в дни́ ско́рби и обстоя́ний яви́лся святи́тель Бо́жий Ермоге́н: сего́ ра́ди призыва́йте его́ и по́йте с ни́м и́мени Всевы́шняго: отце́в и на́с Бо́же, благослове́н еси́.

Моли́теся и пости́теся, и измени́теся в но́ваго челове́ка, оде́яна в доброде́тели боголю́бия и благоче́стия, да пода́ст все́м на́м Госпо́дь ми́р и любо́вь, земли́ на́шей кре́пкое едине́ние, стране́ побе́ду на враги́ и одоле́ние.

Любо́вию к царю́ согрева́яйся и ре́вностию по ве́ре па́че огня́ разгора́яйся, попаля́л еси́, святи́телю, те́рния грехолюби́ваго мяте́жа, обновля́я и утвержда́я обветша́вшее ца́рство.

Юнцы́ ту́чнии: самозва́нцы мяте́жнии, ца́рие инозе́мнии и изме́нницы нечести́вии одержа́ша Ру́сь, пред лице́м же твоея́ пра́вды, святи́телю, исчезо́ша, я́ко ды́м от огня́, да весели́тся правосла́вная Ру́сь о Го́споде, и да торжеству́ет Правосла́вие.

Бо́гови рабо́тницы и тебе́ помо́щницы бы́ша святи́тели Христо́вы: Филаре́т Росто́вский, Ефре́м Каза́нский, Феокти́ст Тверски́й и Галактио́н Су́здальский, и́миже во всю́ зе́млю изы́де сло́во твое́, Ермоге́не святи́телю, и в концы́ Руси́ веща́ние твое́.

Богоро́дичен: И́же в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех, обремене́ннии грехи́ мно́гими, прииди́те к Засту́пнице Усе́рдней, Ма́тери Го́спода Вы́шняго, Та́ бо исцели́т вы́, и уте́шит, и упоко́ит.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́, со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ми́лостыни мно́ги твори́л еси́ лю́дем, святи́телю, егда́ бога́тии обнища́ша ми́лостию и сребролю́бия ра́ди не внима́ху, е́же помощи́ неиму́щим, ты́ же ре́кл еси́ ке́ларю Се́ргиевой оби́тели Авраа́мию, и жи́тницы отверзо́шася, и а́лчущии насы́тишася, и благослови́ша Го́спода.

А́ще и пе́нится жите́йское мо́ре, а́ще и бесну́ется, воздвиза́емо напа́стей бу́рею, не потопи́ти ему́ корабля́ Иису́сова: на ка́мени бо ве́ры и пра́вды стои́м. — Та́ко ре́кл еси́, святи́телю, и бы́сть та́ко, и се́, торжеству́ют правосла́внии и благословя́т Го́спода.

Я́ко до́брый ко́рмчий, приве́л еси́, святи́телю, кора́бль Росси́йския держа́вы к ти́хой при́стани Правосла́вныя Це́ркве, и се́, страна́ на́ша осоля́ется благода́тию Свята́го Ду́ха и благословля́ет Го́спода.

Ре́кл еси́, святи́телю, боя́щимся Го́спода: не бо́йся, ма́лое ста́до, я́ко благоизво́лил е́сть Оте́ц Небе́сный дарова́ти на́м ца́рство. Та́ко ве́ровал еси́ и та́ко по ве́ре восприя́л еси́. И се́, свята́я Це́рковь ра́дуется о правосла́вии страны́ на́шея и благословля́ет Го́спода.

Уничижи́ша тя́ возстаю́щии на тя́, мета́юще пра́х и песо́к в лице́ твое́, да отрече́шися от Бо́жия пома́занника, ты́ же вся́ претерпе́л еси́ пра́вды ра́ди, благословля́я Го́спода.

Свята́я и Бо́гом люби́мая Ру́сь не поги́бнет, — ре́кл еси́, святи́телю, изме́нником, и преда́телем, и все́м враго́м на́шим, — всу́е тружда́етеся, а́ще не Госпо́дь созида́ет. Пока́йтеся и благослови́те Го́спода.

Не ве́даем, ка́ко и нарещи́ ва́с, — ре́кл еси́, святи́телю, мяте́жником и изме́нником, — отступи́ли бо есте́ от Бо́га, отпа́ли от собо́рныя и апо́стольския Це́ркве, отступи́ли от Бо́гом и святы́м еле́ем пома́заннаго царя́, забы́ли есте́ обе́ты правосла́вныя ве́ры на́шея: стоя́ти до сме́рти за до́м Пресвяты́я Богоро́дицы и за ца́рство правосла́вное. Пока́йтеся и обрати́теся и благослови́те Го́спода.

Богоро́дичен: Е́же о на́с испо́лнив смотре́ние Бо́жие и я́же на земли́ соедини́в небе́сным, носи́ла еси́ во чре́ве от Ду́ха Свя́та, Пренепоро́чная, и родила́ еси́ на́м все́х Бо́га, Его́же вся́ дела́ Госпо́дня, пою́т и превозно́сят во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стину Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́нии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Пречи́стей Влады́чице вве́рил еси́, святи́телю, правосла́вное во́инство, и стоя́ти за ве́ру неподви́жно да́же до сме́рти благослови́л еси́, и боя́тися Еди́наго, на небесе́х Живу́щаго, научи́л еси́. Сего́ ра́ди со испове́дники правосла́вныя пра́вды ра́дуешися.

Окая́нныя изме́нники анафема́тствовал еси́, правосла́вным же во́ином и все́м ревни́телем правосла́внаго ца́рства ми́лость от Го́спода Бо́га и от своего́ смире́ния благослове́ние препода́л еси́, святи́телю, и́мже бы́сть побе́да и одоле́ние на враги́ и всея́ Руси́ спасе́ние, тебе́ же вене́ц от Бо́га, я́ко строи́телю святы́я жи́зни.

Гла́с о́гненныя ре́вности о спасе́нии Оте́чества не вя́жется, а́ще и заключа́ется во хра́мине пу́сте, я́ко во гро́бе, сего́ ра́ди и запове́дал еси́ ученику́ твоему́ Диони́сию игу́мену и и́ноком оби́тели свята́го Се́ргия огласи́ти всю́ Ру́сь правосла́вную, да воздви́жется спаси́тельная бра́нь во сла́ву святы́я Це́ркве и во утвержде́ние держа́вы Росси́йския, ю́же возлюби́л еси́ и о не́йже мо́лишися Бо́гу.

И первопресто́льник апо́стольския Це́ркве, и испове́дник правосла́вныя ве́ры, и вторы́й Златоу́ст во обличе́ние грехолюби́вых и мяте́жных, и строи́тель правосла́внаго ца́рства бы́л еси́, святи́телю, и за сие́ произволе́ние темни́цею и гла́дом му́чим бы́л еси́, и, прия́в от Бо́га неувяда́емый вене́ц, с му́ченики весели́шися.

Бо́гу на́шему тобо́ю сла́ва, тебе́ же, священному́чениче Ермоге́не, довле́ет ра́доватися во све́те лица́ Его́ и непреста́нно моли́тися, да не поги́бнет Ру́сь свята́я, но да бу́дет да́же до конца́ све́т во открове́ние язы́ком правосла́вныя пра́вды.

Ни́щь и боля́й е́смь а́з, святи́телю, и во смире́нии свое́м припа́даю к цельбоно́сней ра́це твое́й, исцеле́ния тре́буя.

Его́же возлюби́л еси́, Ему́же ду́шу свою́ пре́дал еси́, и ны́не предстои́ши со дерзнове́нием я́ко му́ченик; моли́ Бо́га о на́с, святы́й священному́чениче Ермоге́не.

Богоро́дичен: Тя́ испове́дуем, я́ко Ма́терь Го́спода Вы́шняго, и, невозвра́тну наде́жду иму́ще на Тя́, мо́лимся Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем: все́м поле́зная да́руй, и вся́ спаси́, Богоро́дице Де́во, Ты́ бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Свети́лен.

Во све́те Правосла́вия, его́же ревни́тель бы́л еси́, святи́телю Ермоге́не, зри́м Све́т и́стины, в не́мже полнота́ дарова́ний Ду́ха, ра́дуемся о Го́споде и велича́ем Озари́вшаго тя́ Све́том присноживо́тным.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен: Ма́терь незаходи́маго Све́та, осиява́ющую Ру́сь покро́вом Ма́терняго заступле́ния, пе́сньми велича́ем, я́ко светле́йшую го́рних во́инств.